Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

Kronik Hepatit B Hastalarında Hepatit Delta Sıklığı

1.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 281-284
DOI: 10.5152/kd.2019.75
Anahtar Kelimeler : Hepatit B, hepatit delta, prevalans.
Okunma: 1942 İndirilme: 423 Online Yayın Tarihi: 27 Aralık 2019

Amaç: Bu çalışmayla ilimizdeki kronik hepatit B virusu (HBV) infeksiyonu olan bireylerde hepatit delta sıklığının ortaya konulması ve ülkemizin epidemiyolojik verilerine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Yöntemler: 1 Ocak 2017-1 Mart 2019 tarihleri arasında kronik hepatit B tanısıyla takip edilen 18 yaş ve üzerindeki hastaların anti-hepatit delta virusu (anti-HDV) sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastalar, Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin 2017 Klinik Uygulama Kılavuzunda belirtilen şekilde kronik infeksiyonu olanlar ve kronik hepatiti olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri kayıt edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan kronik HBV infeksiyonu tanılı 455 hastanın (205’i kronik infeksiyon, 250’si kronik hepatit) yaşları 20-78 (ortalama 43.20±13.25) arasında ve 259 (%56.9)’u erkek, 196 (%43.1)’sı kadın idi. 455 kronik HBV infeksiyonu hastasının 40 (%8.8)’ı anti-HDV-seropozitifti. Kronik infeksiyon tanısıyla takip edilenlerin 16 (%7.8)’sında, kronik hepatit tanısıyla takip edilenlerin 24 (%9.6)’ünde anti-HDV seropozitifliği saptandı. Anti-HDV seropozitifliği saptanan 24 (%60)’ünde ailede kronik HBV infeksiyonu öyküsü ve 13 (%32.5)’ünde ailede kronik HBV infeksiyonuyla ilişkili siroz öyküsü vardı. Anti-HDV-seropozitif olanlarda, anti-HDV-seronegatif olanlara göre ailede kronik HBV infeksiyonuyla ilişkili siroz öyküsü istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0.001).

Sonuçlar: Çalışmamızda, bölgemizde yapılan önceki çalışmalara göre daha düşük, fakat ülke geneline ve batıdaki bölgelere göre daha yüksek oranlarda anti-HDV seropozitifliği saptadık. Ayrıca çalışmamızda yüksek oranda kronik HBV infeksiyonu aile öyküsü varlığı, aile içi bulaşmanın önemini ortaya koymaktadır. HBV önleme programlarının yanı sıra, hepatit delta sıklığının yüksek olduğu bölgelerde HDV infeksiyonu farkındalığının oluşturulması, HDV infeksiyonundan kaçınmak için çok önemlidir

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 281-4.

Cite this article as: Eser-Karlıdağ G. [Prevalence of hepatitis delta in chronic hepatitis B patients]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 281-4. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1301-143X EISSN 1309-1484