Editoryal Değerlendirme Süreci

Klimik Dergisi’nin editörlük ve yayın süreçleri “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)”, “World Association of Medical Editors (WAME)”, “Council of Science Editors (CSE)”, “Committee on Publication Ethics (COPE)”, “European Association of Science Editors (EASE)” ve “National Information Standards Organization (NISO)” organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve “Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice)” ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Yazarlar makale gönderimlerini Klimik Dergisi’nin online makale kabul sistemi üzerinden yapar. Sisteme yüklenen makaleler öncelikle teknik açıdan kontrol edilir. Yazım dili, şekil ve tablolar, makaleyle ilgili gerekli belgeler (yazar katkı formu, telif hakkı onay formu, olgu sunumları için hasta onamı, etik kurul onayı), kaynak gösterimi gözden geçirilir ve intihal kontrolü yapılır. Bu aşamayı geçen makale baş editöre yönlendirilir. Baş editör makale içeriğinin dergi yayın politikası ile uyumlu olup olmadığını, dergi yayın kurallarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını, alana bilimsel katkısını değerlendirir. Bu değerlendirmeyi geçen makaleler bilimsel içerik kontrol sürecinin başlatılması için editöre yönlendirilir. Editör makalenin bilimsel içeriğini değerlendirmeleri, öneri, eleştiri ve katkılarını bildirmeleri için sistem üzerinden en az iki danışman atar. Gerekli gördüğü durumlarda ayrıca İstatistik Editörü’ne de yönlendirir. Danışmanların konusunda uzman kişiler arasından, yazarlarla çıkar çatışması olmayan kişilerden seçilmesine özen gösterilir. Makale danışmanlara gönderilirken herhangi bir yanlılığı engellemek için yazar ve çalışmanın yapıldığı kurum bilgileri gizlenir. Danışmanların öneri, eleştiri ve katkıları editör tarafından gözden geçirilir ve yeterli bulunduğu takdirde yazara iletilir. Editör gerekli gördüğü durumlarda makaleyi değerlendirmek üzere başka danışmanlara da yönlendirir. Öneri, eleştiri ve katkılar yazarlara iletilirken danışman isimleri gizlenir. Böylelikle makalelerin bilimsel içeriğinin çift kör yöntemle, yanlılıktan uzak ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi sağlanır. Yazarların gerekli düzenlemeleri yapmalarının ardından makale tekrar editöre ve editörden de danışmanlara gönderilerek yeniden değerlendirilir. Bu değerlendirmede yeterli görülen makaleler yayımlanmak üzere kabul edilir. Danışmanların yayımlanmaya uygun görmediği makaleler reddedilir. Yayıma kabul edilen makaleler İngilizce ve Türkçe dil editörleri tarafından gözden geçirildikten sonra yayıncı tarafından dizilir, makalenin dizilmiş hali son kontrol için yazarlara gönderilerek onayları alınır. Bu şekilde yayıma hazır hale gelen makaleler derginin web sitesinde elektronik olarak yayımlanır. 

Baş editör, makaleleri, yazarların yaşından, etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından, cinsel yöneliminden ve siyasi görüşünden bağımsız olarak değerlendirir. 

Danışman değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Editör, danışmanın aşağıdaki hususları dikkate alıp almadığını kontrol etmelidir:  

 • Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?
 • Özet, makalenin içeriğini anlaşılır bir şekilde tanımlıyor mu?
 • Çalışmanın hipotezi, amacı açık bir şekilde belirtilmiş mi?
 • Araştırma yöntemi anlaşılır şekilde tanımlanmış mı? Yöntem hipotezi test etmek için uygun mu?
 • Bulgular kısmında çalışmadan elde edilen bulgular yorum katılmadan, açık ve anlaşılır şekilde verilmiş mi?
 • Tartışma kısmında yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla destekleniyor mu?
 • Ulusal ve uluslararası çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?
 • Makalenin dili kurallara uygun ve anlaşılır mı?

Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı dipnot olarak bildirilmelidir.

Yayımlanması istenen metnin dayandığı çalışma daha önce başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere teslim edilmiş veya kabul edilmiş olmamalıdır. Özet biçiminde yayımlanmış bir ön bildirinin bitmiş biçimine yer verilebilir. Yayımlanması istenen metnin herhangi bir bölümünde çıkarılması istenen bir bölüm olduğu takdirde de yine bir yazıyla başvuru yapılır ve gerekli değişikliğin yapılması istenir.

Yayımlanması istenen metin herhangi bir nedenle yazar(lar)ca geri çekilmek istenirse nedenleri açıklayan bir yazıyla başvuru yapılır.

Telif Hakkı

Yazarlar Telif Hakkı Onay Formunu doldurarak, makalelerinin telif hakkını Klimik Dergisi’ne bıraktıklarını belirtmelidirler. Doldurulan form online makale kabul sistemine yüklenmelidir. Yazarlar bu formu imzaladıklarında makalelerinin Klimik Dergisi’nde yayımlanması halinde “Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0
International License (CC-BY-NC)” uygulamalarına tabi olacağını kabul etmiş olurlar. 

Yazarlar makalede kullandıkları ve daha önce başka bir mecrada (yazılı veya elektronik) yayımlanmış tablo, grafik, şekil gibi içeriklerin kullanım iznini almış olmalıdırlar. Bu içeriklerden doğabilecek her türlü yasal ve ekonomik sorumluluk yazarlara ait olacaktır.

Yazar Katkısı

Makalede yazar olarak yer alan her bir kişinin “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)”nin önerdiği yazarlık kriterlerini karşılamış olması beklenir (ICMJE – www.icmje.org).  

ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 koşulu karşılamasını önermektedir:

 1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak,
 2.  Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak,
 3.  Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak,
 4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

İletişim kurulacak yazar makalenin yüklenmesi sırasında her bir yazarın makaleye hangi aşamalarda ve ne kadar katkıda bulunduğunu gösteren Yazar Katkı Formunu doldurarak online makale kabul sistemine yüklemelidir.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2