Yazarlara Bilgi

Klimik Dergisi’nin editörlük ve yayın süreçleri “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)”, “World Association of Medical Editors (WAME)”, “Council of Science Editors (CSE)”, “Committee on Publication Ethics (COPE)”, “European Association of Science Editors (EASE)” ve “National Information Standards Organization (NISO)” organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve “Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice)” ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Klimik Dergisi’nin amacı infeksiyon hastalıkları, klinik mikrobiyoloji, viroloji, parazitoloji, immünoloji ve epidemiyoloji alanlarında tanı, tedavi ve korunmaya ilişkin yüksek nitelikli temel ve uygulamalı araştırma makaleleri yayımlamaktır. Ayrıca derleme, editör görüşü, editöre mektup ve olgu sunumları da kabul edilmektedir.

Derginin hedef kitlesi, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile infeksiyon hastalıklarına ilgi duyan tüm uzmanlar ve pratisyen hekimlerdir.

Bağımsız ve önyargısız danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir. Makaleler danışman ve yazar açısından “çift-kör” sistemine göre değerlendirilmektedir. 

Baş editör, makaleleri, yazarların yaşından, etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından, cinsel yöneliminden ve siyasi görüşünden bağımsız olarak değerlendirir. 

Derginin dili Türkçe’dir. Yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilebilir.

Dergide yayımlanacak makaleler için yazarlardan ücret talep edilmez.

Yazarlar makale gönderimlerini Klimik Dergisi’nin online makale kabul sistemi üzerinden yapar. Sisteme yüklenen makaleler öncelikle teknik açıdan kontrol edilir. Yazım dili, şekil ve tablolar, makaleyle ilgili gerekli belgeler (yazar katkı formu, telif hakkı onay formu, olgu sunumları için hasta onamı, etik kurul onayı), kaynak gösterimi gözden geçirilir ve intihal kontrolü yapılır. Bu aşamayı geçen makale baş editöre yönlendirilir. Baş editör makale içeriğinin dergi yayın politikası ile uyumlu olup olmadığını, dergi yayın kurallarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını, alana bilimsel katkısını değerlendirir. Bu değerlendirmeyi geçen makaleler bilimsel içerik kontrol sürecinin başlatılması için editöre yönlendirilir. Editör makalenin bilimsel içeriğini değerlendirmeleri, öneri, eleştiri ve katkılarını bildirmeleri için sistem üzerinden en az iki danışman atar. Gerekli gördüğü durumlarda ayrıca İstatistik Editörü’ne de yönlendirir. Danışmanların konusunda uzman kişiler arasından, yazarlarla çıkar çatışması olmayan kişilerden seçilmesine özen gösterilir. Makale danışmanlara gönderilirken herhangi bir yanlılığı engellemek için yazar ve çalışmanın yapıldığı kurum bilgileri gizlenir. Danışmanların öneri, eleştiri ve katkıları editör tarafından gözden geçirilir ve yeterli bulunduğu takdirde yazara iletilir. Editör gerekli gördüğü durumlarda makaleyi değerlendirmek üzere başka danışmanlara da yönlendirir. Öneri, eleştiri ve katkılar yazarlara iletilirken danışman isimleri gizlenir. Böylelikle makalelerin bilimsel içeriğinin çift kör yöntemle, yanlılıktan uzak ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi sağlanır. Yazarların gerekli düzenlemeleri yapmalarının ardından makale tekrar editöre ve editörden de danışmanlara gönderilerek yeniden değerlendirilir. Bu değerlendirmede yeterli görülen makaleler yayımlanmak üzere kabul edilir. Danışmanların yayımlanmaya uygun görmediği makaleler reddedilir. Yayıma kabul edilen makaleler İngilizce ve Türkçe dil editörleri tarafından gözden geçirildikten sonra yayıncı tarafından dizilir, makalenin dizilmiş hali son kontrol için yazarlara gönderilerek onayları alınır. Bu şekilde yayıma hazır hale gelen makaleler derginin web sitesinde elektronik olarak yayımlanır. 

Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı dipnot olarak bildirilmelidir.

Yayımlanması istenen metnin dayandığı çalışma daha önce başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere teslim edilmiş veya kabul edilmiş olmamalıdır. Özet biçiminde yayımlanmış bir ön bildirinin bitmiş biçimine yer verilebilir. Yayımlanması istenen metnin herhangi bir bölümünde çıkarılması istenen bir bölüm olduğu takdirde de yine bir yazıyla başvuru yapılır ve gerekli değişikliğin yapılması istenir.

Yayımlanması istenen metin herhangi bir nedenle yazar(lar)ca geri çekilmek istenirse nedenleri açıklayan bir yazıyla başvuru yapılır.

Yazarların çalıştıkları kurumun adından ve araştırmanın gerçekleştiği bölüm veya kurumun adından ana metinde söz edilmemelidir.

İletişimi yürüten yazar iletişim bilgilerini açıkça belirtmelidir (telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi). İletişimi yürüten yazarların bilgileri, dergide yayımlanmaktadır.

Yazarlar yayımlanmak üzere teslim ettikleri her şeyin bir kopyasını saklamalıdır.

Teslim edilmiş bir metnin tümünün veya bir bölümünün başka bir yerde yayımlanması söz konusu olursa Editör Ofisine bilgi verilmesi zorunludur.

TELİF HAKKI

Yazarlar, Klimik Dergisi‘nde makalelerinin yayınlanması için Telif Hakkı Onay Formu’nu doldurarak online makale kabul sistemine yüklemelidir. Yazarlar, Telif Hakkı Onay Formu’nu imzaladıklarında makalelerinin Klimik Dergisi’nde yayımlanması halinde “Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC 4.0)” uygulamalarına tabi olacağını kabul etmiş olurlar.

CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formattaki diğer materyaller dahil olmak üzere daha önce yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarlar telif hakkı sahibinden izin almalıdır. Bu konudaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazar(lar)a aittir.

Klimik Dergisi’nde yayımlanan tüm yazılardaki görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bu nedenle, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği, Editör, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

YAZAR KATKISI

Makalede yazar olarak yer alan her bir kişinin “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)”nin önerdiği yazarlık kriterlerini karşılamış olması beklenir (ICMJE – www.icmje.org).  

ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 koşulu karşılamasını önermektedir:

 1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak,
 2.  Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak,
 3.  Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak,
 4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

İletişim kurulacak yazar makalenin yüklenmesi sırasında her bir yazarın makaleye hangi aşamalarda ve ne kadar katkıda bulunduğunu gösteren Yazar Katkı Formunu doldurarak online makale kabul sistemine yüklemelidir.

YAZIM KURALLARI

Makaleler aşağıda makale tiplerine göre belirlenmiş bölümlere ayrılır. Her bir bölüm ayrı sayfada yer alır:  Başlık sayfası, özet ve anahtar sözcükler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, kaynaklar, tablolar/şekiller/resimler (her tablo başlık ve dipnotlarıyla birlikte ayrı bir sayfaya yazılmalıdır), şekil ve resim altyazıları.

Başlık sayfasında bütün makale türlerinde standard olarak aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Türkçe Başlık, Türkçe Kısa Başlık,
 • İngilizce Başlık ve İngilizce Kısa Başlık

Makalenin bütün bölümlerinin başlık, özet, ana metin, teşekkür, tablolar, şekil ve resim altyazıları dahil iki boşluklu ve 12 punto olarak yazılması gerekir. Yeterli sayfa kenarı boşluğu bırakılmalıdır. Yazarlar başlık sayfasından itibaren makalenin tüm sayfalarını sırasıyla numaralandırmalıdır. Ayrıca ana metinde satır numaraları verilmelidir.

Makalelerin başlığı bilgi eksikliğine yol açmamak koşuluyla çok uzun olmamalıdır.

Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen ve değerlendirme sonucunda yayıma kabul edilen makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan düzeltilmektedir. Yazarlar bu düzeltmeleri kabul etmiş sayılırlar.

Anahtar sözcükler, “Medical Subject Headings”e uygun olarak verilmelidir (https://www.nlm.nih.gov/mesh/Mbrowser.html).

İSTATİSTİK ANALİZ

Klimik Dergisi’nin istatistik editörü olmakla birlikte orijinal makalelerde istatistik analiz yapılırken ve sonuçlar bildirilirken aşağıdaki kurallara uyulması gereksiz zaman kaybını azaltacağı gibi makalenin anlaşılırlığını da artıracaktır. İstatistiksel analiz tıbbi dergilerde istatistiksel veri sunma rehberine (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93 ) göre yapılmalı ve yazıda sunulmalıdır. Analizde kullanılan yazılımın adı ve sürümü belirtilmelidir. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılması için parametrik test gerektiği durumda sonuçlar ortalama ± standard sapma olarak verilmeli, non-parametrik testler gerektiği durumda ise sonuçlar “medyan (minimum-maksimum değerler)” şeklinde veya %’lik dilimler ve dilimler arası salınım (IQR) olarak verilmelidir. Rölatif risk (RR), “odds” oranı (OR) veya hazard oranı (HR) verileceği zaman sadece “p değeri” değil mutlaka güven aralıkları da verilmelidir.

MAKALE TÜRLERİ

Özgün Araştırma

 • Başlık Sayfası
 • Yapılandırılmış (amaç, yöntemler, bulgular, sonuç) Türkçe Özet (300 kelime) ve Yapılandırılmış (objective, methods, results, conclusion) İngilizce Özet (300 kelime)
 • Türkçe ve İngilizce Anahtar Kelimeler (en az 3 en çok 6 adet ve Ulusal Tıp Kütüphanesi (NLM) tarafından hazırlanan Tıbbi Konu Başlıkları (MeSH) ile uyumlu olmak üzere)
 • Ana Metin: Kaynaklar hariç 5000 kelimeyi aşmamalıdır. Giriş, Yöntemler, Bulgular, İrdeleme bölümlerine ayrılmış olmalıdır. Gerektiğinde “Yöntemler” ve “Bulgular” bölümleri alt başlıklara ayrılabilir. Etik kurul izninin alındığı kurul ve tarih/sayısı Yöntemler kısmında yer almalıdır.
 • Teşekkür (istenirse), çıkar çatışması beyanı, yazarların çalışmaya/yazıya katkıları,
 • Kaynaklar: Aşağıda ayrıntısı verildiği şekilde gösterilmeli ve sayıca 50’yi aşmamalı.
 • Tablo, Şekil ve Resimler: Eğer varsa metindeki geçişlerine göre sırasıyla numaralandırılmalı; her birine kısa bir başlık verilmeli ve başlık tablolarda üst kısma, şekil ve resimlerde alta yerleştirilmelidir.

Olgu Sunumu

Dergide sınırlı sayıda olgu sunumu için yer ayrıldığından sadece tanı veya tedavide güçlük olan nadir görülen olgular veya eğitsel açıdan değerli, klasik bilgiler arasında yer almayan bilgi içeren, ilginç olarak değerlendirilebilecek olgular kabul edilecektir.

Olgu sunumu tipindeki bir makale aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır:

 • Başlık Sayfası
 • Yapılandırılmamış Türkçe Özet (100 kelime), İngilizce Özet (100 kelime)
 • Türkçe ve İngilizce Anahtar Kelimeler (en az 2 en çok 4 adet ve Ulusal Tıp Kütüphanesi (NLM) tarafından hazırlanan Tıbbi Konu Başlıkları (MeSH) ile uyumlu olmak üzere)
 • Ana Metin: “Giriş, Olgu(lar), İrdeleme” bölümlerine ayrılmış şekilde yapılandırılmış olmalı ve en çok 1000 kelime içermeli.
 • Kaynaklar: Aşağıda ayrıntısı verildiği şekilde gösterilmeli ve sayıca 10’u aşmamalı
 • Tablo, Şekil ve Resimler: Eğer varsa metindeki geçişlerine göre sırasıyla numaralandırılmalı; her birine kısa bir başlık verilmeli ve başlık tablolarda üst kısma, şekil ve resimlerde alta yerleştirilmelidir

Derleme

Klimik Dergisi, alanında derinlemesine bilgi sahibi olan, mesleki hayatında belli bir alanda yürüttüğü çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda tanınmış, o alanda çok sayıda atıf alan yayını bulunan kişilerden Baş Editörün daveti ile derleme yazı kabul etmektedir. Derlemelerin, belli bir başlıkta insanlığın mevcut bilgi düzeyini özetleyerek bilgi açığını ortaya koyması ve gelecek çalışmalara ışık tutması, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında çalışanlara ufuk açması beklenmektedir. 

Derleme tipindeki bir makale aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır:

 • Başlık Sayfası
 • Yapılandırılmamış Türkçe Özet (100 kelime), İngilizce Özet (100 kelime)
 • Türkçe ve İngilizce Anahtar Kelimeler (en az 3 en çok 6 adet ve Ulusal Tıp Kütüphanesi (NLM) tarafından hazırlanan Tıbbi Konu Başlıkları (MeSH) ile uyumlu olmak üzere)
 • Öne Çıkanlar: Derlemeye konu alandaki mevcut bilginin, klinik pratik açısından ve/veya bilimsel gelişme açısından en önemli başlıklarını, cevaplanmamış en önemli soruları ve/veya geleceğe ilişkin bilimsel öngörüleri içeren 4-5 maddelik bir bölüm olup en fazla 150 kelimeden oluşmalıdır.
 • Ana Metin: Derleme makalede ana metin yazarın uygun gördüğü şekilde alt başlıklara ayrılabilir. 
 • Kaynaklar: Aşağıda ayrıntısı verildiği şekilde gösterilmeli ve sayıca 75’i aşmamalı
 • Tablo, Şekil ve Resimler: Eğer varsa metindeki geçişlerine göre sırasıyla numaralandırılmalı; her birine kısa bir başlık verilmeli ve başlık tablolarda üst kısma, şekil ve resimlerde alta yerleştirilmelidir.

Görüş/Rapor

İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında söz sahibi kuruluş veya kişilerin gündemdeki önemli konulara ilişkin görüş veya raporlarını içeren yazılardır. Editöryal değerlendirmenin ardından danışman değerlendirmesine tabi tutulmaksızın yayımlanırlar. Kelime ve kaynak sınırlaması bulunmamaktadır. Bu tür yazılardaki görüşler yazarı bağladığı gibi bu görüşlere ilişkin dergi okuyucuları tarafından dergiye gönderilen eleştiri ve katkılar da aynı başlık altında editöryal değerlendirmeden geçirilerek yayımlanacaktır. Böylelikle alanı ilgilendiren önemli konularda bilimsel bir tartışma platformu oluşturulması planlanmaktadır.

Editör Görüşü

Editör görüşü, Klimik Dergisi’nde yer alan bir orijinal makale ile ilgili olarak makaleye konu alandaki uzman bir bilim insanı tarafından Baş Editörün daveti üzerine yazılan görüş yazısıdır. Editör görüşünün ilgili makaledeki bulguları özetleyerek bilim alanına katkısını ve geleceğe ilişkin görüşleri içermesi beklenmektedir.

Editör görüşü tipindeki bir makale aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır:

 • Başlık Sayfası
 • Ana Metin: Alt başlıklara ayrılmamış olmalı ve en fazla 500 kelimeden oluşmalı
 • Kaynaklar: Aşağıda ayrıntısı verildiği şekilde gösterilmeli ve sayıca 5’i aşmamalı
 • Tablo, Şekil ve Resimler: Bu yazı tipinde en fazla bir tane tablo veya şekil veya resim bulunmalı.

Editöre Mektup

Editöre Mektup, Klimik Dergisi’nde yayımlanmış olan bir yazı ile ilgili okuyucuların görüşlerini belirtmek veya Klimik Dergisi’nin ilgi alanına giren herhangi bir konuda görüş ifade etmek üzere yayımlanır.

Editöre Mektup tipindeki bir makale aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır: 

 • Başlık Sayfası
 • Ana Metin: Alt başlıklara ayrılmamış olmalı ve en fazla 500 kelimeden oluşmalı
 • Kaynaklar: Aşağıda ayrıntısı verildiği şekilde gösterilmeli ve sayıca 5’i aşmamalı
 • Tablo, Şekil ve Resimler: Bu yazı tipinde en fazla bir tane tablo veya şekil veya resim bulunmalı.


KAYNAKLAR

Kaynaklar için Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü standart stili temel alınmalıdır (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed.TOC&depth=2).

Kaynaklar metinde yer aldıkları sırayla numaralandırılmalıdır. Kaynakların numaraları parantez içinde belirtilmelidir. Sadece tablo, şekil veya resim altyazılarında kullanılan kaynaklar, tablo, şekil veya resmin metinde geçtiği sırayla numaralandırılmalıdır.

Dergi başlıkları, “MEDLINE için Dizinlenen Dergiler Listesi”nde kullanılan formata uygun olarak kısaltılmalıdır (ftp://ftp.nlm.nih.gov/online/journals/lsiweb.pdf).

1. Dergi Makalesi

En Fazla Altı Yazarlı

Öztürk DB, Kuşçu F, Gürbüz Y, Gül S, Tütüncü EE, Şencan İ. Kliniğimizde 2006-2007 yılları arasında takip ettiğimiz 20 Kırım-Kongo kanamalı ateşi olgusunun değerlendirilmesi. Klimik Derg. 2008;21(3):93-6.

Altı Yazardan Fazla

Eraksoy H, Basustaoglu A, Korten V, et al. Susceptibility of bacterial isolates from Turkey: a report from the Meropenem Yearly Susceptibility Test Information Collection (MYSTIC) Program. J Chemother. 2007;19(6):650-7.

2. Dergi Ekinde Makale

Ceylan E, Ertuğrul MB. Hematolojik malignitesi olmayan hasta grubunda akciğerin mantar infeksiyonlarına klinik yaklaşım. Klimik Derg. 2008;21(Suppl. 2):11-22.

3. Yazarı Verilmemiş Makale

Drug-resistance tuberculosis among the foreign-born in Canada. Can Commun Dis Rep.2005;31(4):46-52.

4. Kitap Bölümü

Yazarlı

Türkçe

Serter D. Virüs, Riketsiya ve Klamidya Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1997: 27-32.

Yabancı Dil

Mims CA, Nash A, Stephen J. Mims’ Pathogenesis of Infectious Diseases. 5th ed. San Diego: Academic Press, 2001: 361-91.

Editörleri Olan

Türkçe

Aktaş F. Antiviral ilaçlar. In: Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, eds. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2008: 399-424.

Yabancı Dil

Musher DM. Streptococcus pneumoniae. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2005: 2392-411.

5. Kongre Kitabında Özet

Türkçe

Özakın C, Mıstık R, Akdiş AC. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde son altı yıl içinde izlenen bakteriyel menenjitlerin tanı ve tedavi açısından değerlendirilmesi [Özet]. In: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (11-15 Eylül 1994, Ürgüp) Kitabı. İstanbul: Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 1994: 283-4.

Yabancı Dil

Elaldi N, Kaya S, Dokmetas I, et al. Markedly elevated serum cytokine levels and high viral titers in fatal Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) [Abstract]. In: Abstracts of 47th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (Chicago, Illinois, September 17-20, 2007). Washington, DC: American Society for Microbiology, 2007: 482.

6. Editöre Mektup

Türkçe

Yavaşoğlu İ, Kadıköylü G, Bolaman Z. Komayla seyreden bir nörobruselloz olgusu [Mektup]. Klimik Derg. 2007;20(2):63.

Yabancı Dil

Doganci L. New insights on the bleeding disorders in CCHF [Letter]. J Infect. 2007;55(4):379-81.

7. İnternet

Yazarlı

Çelebi G. Tularemi [İnternet]. İstanbul: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği [erişim 22 Ocak 2019]. http://www.klimik.org.tr/home/tularemi.asp?cont=makale.

Standart

Avian Influenza: Current H5N1 Situation [Internet]. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention [erişim 30 Aralık 2018]. https://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5n1-virus.htm

TABLOLAR, ŞEKİLLER VE RESİMLER

Tabloların her biri ayrı bir sayfada olmalıdır. Metindeki geçişlerine göre sırasıyla numaralandırılmalı; her birine kısa bir başlık verilmeli ve başlık tablonun üst kısmına yerleştirilmelidir. Tablo içinde yatay ve dikey çizgiler kullanılmamalı, her sütuna kısa veya özet bir başlık verilmelidir. Yazarlar, açıklayıcı nedenleri başlığa değil dipnotlara koymalıdır. Bütün standart olmayan kısaltmalar dipnotlarda açıklamalıdır. Dipnotlarda sırasıyla şu semboller kullanılmalıdır: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡. Yayımlanmış veya yayımlanmamış bir kaynaktan veri kullanıyorsa, izin alınmalı ve teşekkür edilmelidir. Baskıda çok yer kaplayan yedek verileri içeren ek tablolar, arşivde saklanmak üzere derginin elektronik sürümünde yayımlanabilir.

Şekiller ve resimler metindeki geçişlerine göre numaralandırılmalı, yüksek çözünürlüklü ve .jpg formatında olmalıdır. Şekil ve Resimlerin başlıkları ve açıklamaları altta yer almalıdır. Şekillerin ve resimlerin siyah beyaz olması tercih edilir; ancak siyah beyaz olduğunda net ve anlaşılır olmayanlar renkli olarak kullanılabilir.

DEPOLAMA POLİTİKASI

Klimik Dergisi, bir dergi yönetim sistemi olan Pleksus‘u kullanır ve Pleksus‘taki yazıların gönderilen, gözden geçirilen, kabul edilen ve yayınlanan versiyonlarını arşivler. Yazarların tüm bu sürümlere herhangi bir engel olmadan ulaşmalarına izin verilir.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2