Amaç: COVID-19’un erken tanı ve tedavisi için doğal seyrinin anlaşılması ve klinik bulgularının iyi belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Has-talıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda COVID-19 tanısıyla izlenen olguların klinik ve laboratuvar özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Olası/kesin COVID-19 tanısıyla izlenen hastalardan SARS-CoV-2 RT-PCR testi pozitif olarak sonuçlananların demografik, klinik, laboratuvar ve toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Olası/kesin COVID-19 tanısıyla izlenen 407 hastadan 149 (%36.6)’unun SARS-CoV-2 RT-PCR testi pozitifti. Hastaların 82 (%55)’si kadın, 67 (%45)’si ise erkekti. Yaş ortalaması 49.3±17.6 olarak tespit edildi. Hastaların 11 (%7.4)’i sağlık çalışanıydı. Hastalarda en sık semptomun %46.3 ile öksürük olduğu saptanırken, hastaların %29.5’inde ateş, %27.5’inde boğaz ağrısı, %26.8’inde halsizlik gözlendi. Hastaların 94 (%63.1)’ünün altta yatan hastalığı vardı. Hipertansiyon ve diabetes mellitus en sık altta yatan hastalık olarak saptandı. Hastaların laboratuvar bulguları arasında 12 (%8.1)’sinde lökopeni, 34 (%22.8)’ünde lenfopeni, 24 (%16.1)’ünde trombositopeni, 43 (%28.9)’ünde D-dimer yüksekliği, 73 (%49)’ünde laktat dehidrogenaz yüksekliği, 45 (%30.2)’inde C-reaktif protein (CRP) yüksekliği saptandı. Hastaların 71 (%47.6)’inde toraks BT normalken 43 (%28.9)’ünde hafif düzeyde pnömoni, 35 (%23.5)’inde orta düzeyde pnömoni saptandı. D-dimer ve CRP düzeyleri pnömonisi olanlarda olmayanlardan yüksekti (sırasıyla p=0.001 ve p=0.001). Pnömoni düzeyi arttıkça, D-dimer ve CRP düzeylerindeki artışın da belirginleştiği izlendi (sırasıyla p=0.003 ve p=0.001).

Sonuçlar: COVID-19 hastalarının klinik seyirleri farklılıklar göstermektedir. COVID-19’da özellikle pnömoninin şiddetiyle D-dimer ve CRP düzeylerinin artışı arasında pozitif bir korelasyon varlığı dikkat çekmektedir.

Klimik Dergisi. 2020; 33(2): 122-7.

Cite this article as: Sümer Ş, Ural O, Aktuğ-Demir N, et al. [Clinical and laboratory characteristics of COVID-19 cases followed in Selçuk University Faculty of Medicine]. Klimik Derg. 2020; 33(2): 122-7. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2