En Çok Okunanlar

Amaç: Toplum kökenli pnömoni ciddi morbidite ve mortaliteye neden olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hastane ve yoğun bakım yatak işgalinde önemli bir yer tuttuğu gibi ekonomik olarak da ağır bir maliyeti vardır. Ülkemizde ve dünyada hastaların hastanede kalış sürelerini azaltmak için yoğun bir çaba gösterilmektedir. D vitamini eksikliği, solunum yolu infeksiyonu riskinin artışıyla ilişkilendirilmiştir. Bu çalışma D vitamini seviyesinin, hastanede yatan toplum kökenli pnömoni hastalarının mortalitesi ve hastalık şiddetiyle ilişkisini belirlemek üzere tasarlanmıştır.

Yöntemler: Bu retrospektif kohort çalışmasında, 2018-2019 döneminde hastanemiz yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde tedavi edilen 50 toplum kökenli pnömoni hastası incelendi. Hastaların demografik ve antropometrik özellikleri kaydedildi. D vitamini seviyesi, ELISA ile serum 25-hidroksillenmiş D vitamini (25 [OH] D) ile ölçülerek belirlendi.

Bulgular: Hastaların D vitamin düzeyleri incelendiğinde, 23 (%46)’ünün ciddi eksik, 11 (%22)’inin eksik, 8 (%16)’inin yetersiz, 8 (%16)inin ise yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Serum D vitamini düzeyleri yeterli olan hastaların hepsi takip edilmek üzere YBÜ’den kliniklere çıkarılmıştır. Serum D vitamini düzeyleri yetersiz olan grupta ise 16 (%38.09) hasta kaybedilmiştir. Serum D vitamini düzeyleriyle hastaların tedavi sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p=0.043). Hastaların D vitamini seviyeleri azaldıkça YBÜ’de kalma süreleri uzamaktadır. Ciddi eksikliği bulunan 9 (%39.1) hasta 14 gün ve üzeri YBÜ’de kalırken, eksikliği bulunan 9 (%34.8) hasta YBÜ’de 7-14 gün süreyle tedavi almıştır.

Sonuçlar: Ciddi D vitamini eksikliği olan hastalarda YBÜ’de yatış süresi daha uzun ve mortalite oranı daha yüksekti. D vitamini düzeyinin hastanede kalış süresiyle negatif korelasyon göstermesi, sağlık bakımının mali yükünün de artırmasına neden olmaktadır. D vitamini eksikliğinin önlenmesi, toplum kökenli pnömoninin mortalite oranını düşürebilir.

Klimik Dergisi. 2020; 33(3): 277-80.

Cite this article as: Sümer-Coşkun A, Öztürk-Durmaz Ş. [Evaluation of the relationship between vitamin D levels and mortality and morbidity in intensive care unit patients with pneumonia]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 277-80. Turkish.