En Çok Okunanlar

Özet

Amaç: Hepatit B virusu (HBV) tüm dünyada görülen ve yüksek mortalite ve morbiditeye neden olan bir infeksiyon etkenidir. Erektil disfonksiyon (ED) penis ereksiyonunu cinsel performansa yetebilecek derecede sağlayamamak veya sürdürememek olarak tanımlanmaktadır. Araştırmamızda hepatit B hastalarında, ED’nin ve alt üriner sistem yakınmalarının araştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Kesitsel tipte olan araştırmamız infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ve üroloji polikliniklerinde yürütüldü. Araştırmaya hepatit B olan, antiviral tedavi almayan 58 hasta ve kontrol grubu olarak da 93 hasta dahil edildi. Alt üriner sistem yakınmalarını belirlemek için “International Prostate Symptom Score” (IPSS) formu, cinsel fonksiyonların değerlendirmesinde “International Index of Erectile Function” (IIEF) formu kullanıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları hepatit B hastaları ve kontrol grubunda sırasıyla 46.55±9.18 ve 43.45±12.70 olarak saptandı (p=0.11). Hepatit B olan 58 hastadan 27 (%46.6)’sinin kronik hepatit B (KHB), 31 (%53.4) hastanın ise inaktif hepatit B taşıyıcısı olduğu belirlendi. ED hepatit B hastalarında %67.2, kontrol grubunda %46.2 tespit edildi (p=0.01). Alt grup analizinde ED KHB hastalarında ve inaktif taşıyıcılarda sırasıyla %81.5 ve %54.8 bulundu ve gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.03). IIEF ortalaması hepatit B hastaları ve kontrol grubunda sırasıyla 18.33±5.45 ve 20.49±4.97 (p=0.01), IPSS ortalaması hepatit B hastaları ve kontrol grubunda sırasıyla 8.05±6.99 ve 5.39±6.00 (p=0.02) tespit edildi.

Sonuçlar: Araştırmamızda hepatit B hastalarında ED ve alt üriner sistem yakınmalarının görülme sıklığının arttığı ortaya konulmuştur. Hepatit B hastaları ED açısından izlenmeli, tedavi açısından değerlendirilmeleri sağlanmalıdır. Bu alanda geniş, prospektif, randomize çalışmalarla ihtiyaç vardır.

Cite this article as: Asan i, Çoban S, Türkoğlu AR, Akça MÖ, Güzelsoy M. [Does hepatitis B affect erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms?].  Klimik Derg. 2018; 31(1): 46-9. Turkish.