Özet

Amaç: Hepatit B virusu (HBV) tüm dünyada görülen ve yüksek mortalite ve morbiditeye neden olan bir infeksiyon etkenidir. Erektil disfonksiyon (ED) penis ereksiyonunu cinsel performansa yetebilecek derecede sağlayamamak veya sürdürememek olarak tanımlanmaktadır. Araştırmamızda hepatit B hastalarında, ED’nin ve alt üriner sistem yakınmalarının araştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Kesitsel tipte olan araştırmamız infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ve üroloji polikliniklerinde yürütüldü. Araştırmaya hepatit B olan, antiviral tedavi almayan 58 hasta ve kontrol grubu olarak da 93 hasta dahil edildi. Alt üriner sistem yakınmalarını belirlemek için “International Prostate Symptom Score” (IPSS) formu, cinsel fonksiyonların değerlendirmesinde “International Index of Erectile Function” (IIEF) formu kullanıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları hepatit B hastaları ve kontrol grubunda sırasıyla 46.55±9.18 ve 43.45±12.70 olarak saptandı (p=0.11). Hepatit B olan 58 hastadan 27 (%46.6)’sinin kronik hepatit B (KHB), 31 (%53.4) hastanın ise inaktif hepatit B taşıyıcısı olduğu belirlendi. ED hepatit B hastalarında %67.2, kontrol grubunda %46.2 tespit edildi (p=0.01). Alt grup analizinde ED KHB hastalarında ve inaktif taşıyıcılarda sırasıyla %81.5 ve %54.8 bulundu ve gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.03). IIEF ortalaması hepatit B hastaları ve kontrol grubunda sırasıyla 18.33±5.45 ve 20.49±4.97 (p=0.01), IPSS ortalaması hepatit B hastaları ve kontrol grubunda sırasıyla 8.05±6.99 ve 5.39±6.00 (p=0.02) tespit edildi.

Sonuçlar: Araştırmamızda hepatit B hastalarında ED ve alt üriner sistem yakınmalarının görülme sıklığının arttığı ortaya konulmuştur. Hepatit B hastaları ED açısından izlenmeli, tedavi açısından değerlendirilmeleri sağlanmalıdır. Bu alanda geniş, prospektif, randomize çalışmalarla ihtiyaç vardır.

Cite this article as: Asan i, Çoban S, Türkoğlu AR, Akça MÖ, Güzelsoy M. [Does hepatitis B affect erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms?].  Klimik Derg. 2018; 31(1): 46-9. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2