En Çok Okunanlar

Amaç: Anaerop bakteriyemi insidansı bölgeler, sağlık kuruluşları ve hasta popülasyonuna göre değişkenlik gösterir. Kan kültürlerinden anaerop bakteriler %0.5-13 oranında izole edilmektedir. Bu çalışmanın amacı üç yıllık bir dönemde bir üniversite hastanesinde anaerop bakteriyemi insidansının ve anaerop bakterilerin dağılımının belirlenmesidir.

Yöntemler: Bu çalışmada 2017-2019 arasında hastanemizde saptanan anaerop bakteriyemi vakalarının mikrobiyolojik ve demografik verileri retrospektif olarak incelenmiştir. İzolatların tanımlanmasında matriksle desteklenmiş lazer dezorpsiyon iyonizasyon uçuş zamanı kütle spektrometrisi (MALDI-TOF MS) (Bruker Daltonik, Bremen, Almanya) kullanılmıştır.

Bulgular: Kan kültürlerinden izole edilen anaerop bakteriler sırasıyla Bacteroides fragilis grubu (n=40), Cutibacterium spp. (n=27), Gram-pozitif anaerop koklar (n=17), Actinomyces spp. (n=14), Clostridium spp. (n=11), Fusobacterium spp. (n=2), Prevotella spp. (n=2) ve Porphyromonas asaccharolytica (n=1) olarak saptanmıştır. Bunlara ek olarak MALDI-TOF MS ile tanımlanamayan iki Gram-pozitif anaerop basil ve bir Gram-negatif anaerop basil izole edilmiştir. Polimikrobiyal anaerop bakteriyemi görülmemiştir. Hastaların %53.8’inin erkek, %46.2’sinin kadın olduğu tespit edilmiştir. Hastaların ortanca yaşının 64 (yaş aralığı 1-92) olduğu ve %96.6’sının erişkin hasta olduğu saptanmıştır. Anaerop bakteriyemi gelişen hastalarda komorbiditelerin sık olduğu, altta yatan en sık hastalığın ise solid ve hematolojik maligniteler olduğu belirlenmiştir. Hastanemizde anaerop bakteriyemi vakalarında 30 günlük mortalite oranı %25.6 olarak bulunmuştur. Clostridum spp. ve B. fragilis grubunun mortaliteyle seyreden vakaların %73.3’ünü oluşturduğu ve bu iki türde 30 günlük mortalitenin diğer türlere göre anlamlı oranda yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0.001).

Sonuçlar: Sonuç olarak anaerop bakteriyemi insidansı düşük olsa da mortalite oranlarının yüksek olması, uygun antimikrobiyal tedavinin prognoza etkisi ve son yıllarda anaerop bakterilerde direncin gittikçe artması gibi nedenlerle, sağlık kuruluşları anaerop bakteriyemi prevalansını ve ilişkili faktörleri düzenli olarak incelemelidir. 

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 286-91.

Cite this article as: Demir-Çuha M, Hazırolan G. [Anaerobic bacteria isolated from blood cultures in Hacettepe University Faculty of Medicine Hospital between 2017 and 2019: A three-year evaluation]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 286-91. Turkish.