Amaç: Üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) çoğu kez tedavi gerektirmeyen asemptomatik bakteriüriden yoğun bakım ünitesinde yatış gerektiren ürosepsise kadar farklı klinik tablolara neden olur. Komplike edici risk faktörleri varlığında, ÜSİ’lerde tedavi başarısızlığı, rekürans ya da morbidite ve mortalite artışı görülmektedir. Bu çalışmada, ÜSİ tanısıyla yatarak tedavi gören erişkinlerde tedavi sonrası reküran ÜSİ (RÜSİ) gelişimindeki risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Ocak 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında ÜSİ tanısıyla hastaneye yatırılan 136 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi ve tedavi sonrası rekürans gelişenler çalışmaya alındı. Kayıtlardan ilk başvuru ve tedavi sonrası başvuru tanıları, iki başvuru arasındaki zaman, risk faktörleri, kültürlerde üreyen mikroorganizmalar ve tedavi süreleri incelendi.

Bulgular: 136 hastanın 23 (%16.9)'ünde RÜSİ varlığı ve RÜSİ’lerin 12 (%52.1)'sinde çoğul dirençli bir patojenin neden olduğu saptandı. RÜSİ gelişen 23 hastadan alınan idrar kültürleri incelendiğinde, en sık 18 (%78.3) hastada Escherichia coli ve 3 (%13) hastada Pseudomonas aeruginosa üremesi olduğu saptandı. Erkek cinsiyet, >65 yaş olmak, evde bakım hastası olmak, temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) kullanımı, rezidüel idrar varlığı (>100 ml), spinal kord hasarı varlığı, sürekli Foley sondası varlığı (>4 hafta), alt üriner sistemin nörojenik disfonksiyonu ve vücut dışından şok dalgalarıyla taş kırma (ESWL) öyküsü istatistiksel olarak anlamlı risk faktörleri olarak belirlendi.

Sonuçlar: RÜSİ’lere neden olabilecek risk faktörlerinden olan gereksiz Foley sondası uygulanmalarından kaçınılmalıdır. Ayrıca, spinal kord hasarı ve rezidüel idrar varlığı gibi idrar akımını azaltan patolojilerin varlığında ve TAK ve ESWL gibi uygulamalara bağlı olarak gelişebilecek ÜSİ’leri önlemek için yapılabilecekler konusunda ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. 

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 303-9.

Cite this article as: Alkan-Çeviker S, Günal Ö, Kılıç SS. [Investigation of risk factors in recurrent urinary tract infections in adults]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 303-9. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2