Amaç: Son yıllarda, kandidemi sıklığının arttığı ve önemli oranda morbidite ve mortaliteye neden olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmada amacımız, yoğun bakım ünitesinde takip edilen ve kan kültüründe Candida spp. üremesi olan hastalarda göz bulgularının değerlendirilmesidir.

Yöntemler: Bu çalışmanın kapsamına Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi (EYBÜ)’nde Ocak-Eylül 2018 tarihleri arasında takip edilen kan kültüründe Candida spp. üremesi olan 18 yaşından büyük toplam 20 hasta alındı. Kan kültüründe Candida spp. üremesi tespit edilir edilmez tüm hastaların oftalmoskopik muayeneleri yapıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, yatış nedeni, ek hastalık durumu, üreyen Candida türü, antifungal tedavi alıp almama durumu ve göz bulguları kaydedildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58.6 ve 13 (%65)’ü erkekti. Hastaların 5’inde diabetes mellitus, 3’ünde malignite tespit edilmişken, en sık görülen Candida türünün dokuz izolatla Candida parapsilosis olduğu belirlendi. Tüm olgularımızda klinik öngörüyle kan kültürü alınmış ve ampirik tedavi başlanmıştı. Kan kültüründe üreme gerçekleştiğinde tüm hastalar ampirik olarak başlanmış antifungal tedavi altındaydı. Hastaların hepsinin göz dibi incelemeleri normal olarak değerlendirildi.

Sonuçlar: Olgu sayımız az olmakla birlikte kandidemi tespit edilmiş hiçbir hastamızın oftalmoskopik muayenesinde patolojiye rastlanmamıştır. Konuyla ilgili daha fazla hasta sayısı içeren çalışmaların yapılması değerli olacaktır. 

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 315-7.

Cite this article as: İnci A, Ünsel M, Kaya E, Salihoğlu Z. [Assessment of ocular findings in patients with candidemia in intensive care unit]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 315-7. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2