Özet

Amaç: Bu çalışmada, hastanemizin anestezi yoğun bakım ünitesi (AYBÜ)’nde gelişen hastane infeksiyonu etkenlerinin ve direnç profillerinin belirlenmesi ve bulgular ışığında akılcı antibiyotik uygulanmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmamıza Ocak 2014-Aralık 2015 tarihleri arasında AYBÜ’de takip edilen 500 hasta dahil edilmiştir. Hastalardan izole edilen infeksiyon etkenleri konvansiyonel yöntemler ve VITEK® 2 Compact (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Fransa) otomatize sistemiyle tanımlanmıştır.

Bulgular: Çalışma boyunca 500 hastanın 87’sinde 105 hastane infeksiyonu epizodu tanımlanmıştır. Hastane infeksiyonu hızı %21 olarak hesaplanmıştır. Tüm hastane infeksiyonları içerisinde en sık kan dolaşımı infeksiyonu (%42.8) görülürken, invazif araçla ilişkili hastane infeksiyonları içerisinde ventilatörle ilişkili pnömoni (%42.6) ilk sırada yer almıştır. Hastane infeksiyonu tanısı alan hastalardan 127 mikroorganizma izole edilmiş, bunların 75 (%59)’ini Gram-negatif bakteriler, 41’ini (%32.28) Gram-pozitif bakteriler ve 11 (%8.66)’ini mayalar oluşturmuştur. Gram-negatif bakteriler içerisinde en sık Acinetobacter spp. (%29.9) ve Pseudomonas aeruginosa (%19.69), Gram-pozitif bakterilerden ise en sık Enterococcus spp. (%17.32) ve koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) (%13.38) tanımlanmıştır. Ventilatörle ilişkili pnömonide en sık etken Acinetobacter spp. (%55.5), sondayla ilişkili üriner sistem infeksiyonunda Candida spp. (%33.3) ve P. aeruginosa (%29.6) iken, santral venöz kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonunda Enterococcus gallinarum (%31.25) saptanmıştır. 22 enterokok suşunun 17’si kandan, 5’i idrardan izole edilmiştir. İdrar kültüründen elde edilen iki E. faecium suşunda vankomisin ve teikoplanin direnci saptanmıştır. Metisilin direncinin KNS’de %47 olduğu tespit edilmiştir. Escherichia coli suşlarının %40’ında, Klebsiella pneumoniae’nin %60’ında genişlemiş spektrumlu β-laktamaz pozitifliği bulunmuştur. A. baumannii suşlarının %48.65’inde, P. aeruginosa’nın %40’ında ve E. coli suşlarının %20’sinde karbapenem direnci saptanmıştır. Gram-negatif bakterilerde duyarlılık sonuçlarına göre en etkili antibiyotiklerin, Acinetobacter ve Pseudomonas türlerine karşı kolistin; E. coli ve Klebsiella suşlarına karşı karbapenemler ve aminoglikozidler olduğu tespit edilmiştir.

Sonuçlar: AYBÜ’de hastane infeksiyonlarının, etkenlerinin ve direnç oranlarının izlenmesi hem infeksiyonların önlenmesi hem de rasyonel antibiyotik kullanımı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 108-13.

Cite this article as: Özer-Balın Ş, Aktaş-Şenol A. [Evaluation of hospital infections in intensive care unit]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 108-13. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2