Özet

Amaç: Bu çalışmada sepsisin erken tanısında çözünebilen CD14 (sCD14) ve yüksek duyarlı C-reaktif protein (hs-CRP) düzeylerinin diğer laboratuvar verileriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntemler: Yenidoğan Servisi’nde 16’sı erkek, 11’i kız, toplam 27 yenidoğan bebekten alınan kan örneklerinde lökosit sayımı, nefelometrik yöntemlerle CRP ve hs-CRP ölçümleri, ek olarak ELISA yöntemiyle sCD14 ölçümleri gerçekleştirilmiştir. BACTEC 9050 otomatize kan kültürü sistemi aracılığıyla kan kültürleri yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilen yenidoğanlarda laboratuvar verileri ve klinik gözlemler kullanılarak Töllner sepsis skorları belirlenmiştir. Çalışma için yerel Etik Kurulu onayı alınmış ve yapılacak uygulamalar hakkında aileler bilgilendirilerek onay alınmıştır. Konjenital anomalisi olan bebekler çalışma dışında tutulmuştur. 

Bulgular: Bebeklerde en sık görülen semptom %74 (20/27) oranında beslenmenin reddi olmuş, takiben de letarji ve sarılık saptanmıştır. Sepsis ön tanısı almış 13 bebeğin 4’ünde kan kültürü pozitif bulunmuştur. CRP ölçümleri sepsis tanısı almış 13 bebeğin 7’sinde pozitif bulunurken, sepsis ve CRP arasında anlamlı düzeyde istatistiksel ilişki gözlenmiştir. Sepsis tanılı bebeklerin 12’sinde hs-CRP pozitif (p<0.003), 13 bebeğin tamamında sCD14 pozitif (klinikle uyumlu ilişki; p<0.001) bulunmuştur. Uygulanan sCD14, hs-CRP ve CRP testleri için duyarlılık ve özgüllük oranları sırasıyla %100 ve %57, %93 ve %64, %54 ve %100 olarak hesaplanmıştır. 

Sonuçlar: Yenidoğan sepsisinde klinik özelliklerle sCD14 ve hs-CRP arasında anlamlı bir korelasyon gözlenmiş, bu gözlemle sCD14 ve hs-CRP’nin yenidoğan sepsisinin erken tanısına katkı sağlayacağı kanısına varılmıştır. 

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2