Özet

Amaç: Günümüzde hem toplumda hem de hastanede gelişen pnömoniler (HGP) mortalite ve morbiditenin önemli nedenleridir. Çalışmamızda, belli bir periyodda yatarak tedavi gören pnömoni olgularının, pnömoni ağırlık indeksi (pneumonia severity index [PSI]) kullanılarak incelenmesini, pnömoninin tipi ve şiddetinin takip ve tedaviye etkisini incelemeyi amaçladık.

Yöntemler: Pnömoni tanısıyla yatan 83 hastanın dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Hastalığın şiddetini belirlemek için PSI kullanıldı. İstatistiksel analizler için p değeri <0.05 düzeyi anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 70.8±15.4 yıl olan hastaların 50 (%60.2)’si erkekti. Akciğer grafisinde bilateral tutulum 23 (%27.7), plevral sıvı 19 (%22.9) olguda izlendi. Hastaların 67 (%80.7)’si toplumda gelişen pnömoni (TGP) olgusuyken, 16 (%19.3)’sı HGP olgusuydu. Mikrobiyolojik tanı 9 (%56.2) HGP, 6 (%8.9) TGP olgusunda elde edilmişti. Ampirik antibiyotik tedavisine yanıt oranı TGP hastalarında %77.6, HGP hastalarında %31.2 idi (p=0.000). Ampirik antibiyotik tedavisinde modifikasyon sıklığı PSI’si yüksek olan hastalarda anlamlı olarak yüksekti (p=0.001). Mortalite oranı TGP olgularında %5.9 iken, HGP olgularında %43.7 idi (p=0.000). PSI, eksitus olan hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.025). PSI ile, hastanede yatış süresi (p=0.000), yoğun bakım ünitesinde kalış süresi (p=0.046) ve tedavi süresi (p=0.002) arasında pozitif korelasyon saptandı.

Sonuçlar: HGP’li hastalarda TGP’li hastalara göre, başlangıç antimikrobiyal tedaviye yanıt oranı daha düşük, yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite oranı daha yüksek bulunmuştur. Yatan pnömonili hastalardaki PSI, ampirik antibiyotik tedavi başarısı, hastanede yatış süresi, tedavi süresi ve mortaliteyle ilişkilidir.  

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2