Özet

Amaç: Tularemi ülkemizde ilk kez Trakya Bölgesi’nde tespit edilmiş ve sonraki yıllarda bölgede salgınlar yaşanmaya devam etmiştir. Etkenin, 2012 yılında Kaynarca deresinin etrafındaki farelerde tespit edilmiş olması, hastalığın bu bölge için risk oluşturduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Trakya’da riskli bir bölgede insanlardaki tularemi insidansını ve dere/şebeke sularındaki Francisella tularensis varlığını araştırmaktır.

Yöntemler: Trakya Bölgesi’nde riskli bölgelerde bulunan 13 köy ve bir beldede yaşayan insanların serumunda mikroaglütinasyon testiyle tularemi seropozitifliği araştırıldı. Ocak 2016’da 746 kişiden alınan serumlarda seropozitiflik saptanmadı. Aynı yıl Aralık ayında bu 746 kişiden 464’üne ulaşıldı ve hiçbirinin serumunda serokonversiyon saptanmadı. Ayrıca 13 köy ve bir beldeden geçen derelerden ve şebeke sularından alınan örneklerde kültür ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile F. tularensis varlığı araştırıldı.

Bulgular: Etken kültürde izole edilemedi; ancak 2 dere ve 3 şebeke suyunda PCR ile F. tularensis DNA’sı tespit edildi. Pozitiflik tespit edilen derelerden biri, Kaynarca deresine çok yakın olan ve geçmiş yıllarda vakaların görüldüğü Celaliye köyünden geçen dere ve diğeri daha uzak mesafede olan, şimdiye kadar tularemi olgusu bildirilmeyen Kavaklı beldesinden geçen deredir. Pozitiflik tespit edilen şebeke suları Kaynarca deresi etrafında bulunan Hamzabey, Ceylanköy ve Tatarköy köylerinden alınan şebeke sularıdır. Pozitiflik saptanan şebeke sularında, suların klorlanması sonrası moleküler inceleme tekrarlandı ve tularemi PCR pozitifliği saptanmadı.

Sonuçlar: Bu çalışmada tularemi insidansı sıfır olarak hesaplanırken, etken sularda tespit edildi. İnsanlarda seropozitiflik saptanmamış olsa da, 5 su örneğinde PCR ile etkenin tespit edilmesi zaman zaman etkenlerin su kaynaklarına ulaşabileceğini gösterdi. Riskli bölgelerde sürveyans çalışmalarının yapılmasının salgınları önlemede etkin olabileceği görüldü. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 78-83.

Cite this article as: Uğur M, Gürcan Ş, Eskiocak M, Karadenizli A. [Investigation of tularemia incidence and presence of Francisella tularensis in streams/mains water in a risky region of Thrace]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 78-83. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2