Özet

Amaç: Bu çalışmayla toplumda gelişen pnömoni (TGP)’lerin tanısında konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PZR)’nu da kullanarak erken tanı konulabilmesi, etyolojik tanı oranının artırılması, bakteriyel etkenlerin viral etkenlerden ayırt edilmesi ve   klinik ve laboratuvar bulgular ışığında olguların karşılaştırılması amaçlandı.Yöntemler
: Çalışmaya Ocak-Kasım 2013 arasında hastanemizde yatarak izlenen 92 TGP olgusu dahil edildi. Hastaların solunum yolu örneklerindeki etken mikroorganizmanın tanımlanmasında konvansiyonel kültür ve multipleks PZR kullanıldı. Olguların demografik verileri, risk faktörleri, klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları, tedavi ve izlem sonuçları kaydedildi. Verilerin analizinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows. Version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) programı kullanıldı.Bulgular
: Olguların %80.4’ünde CURB-65 skoru ≥2 idi; %14.1’i yoğun bakım ünitesinde izlendi. Hastaların 42 (%45.7)’sinde bakteriyel, 20 (%21.7)’sinde viral etken saptanırken, 30 (%32.6) hastada etken saptanamadı. Olguların 15 (%16.3)’inde konvansiyonel kültür yöntemleriyle, 42 (%45.6)’sinde ise multipleks PZR ile bakteriyel etken saptandı, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Özellikle sonbahar ve kış aylarında görülen TGP olgularından en çok bakteriyel etkenlerin sorumlu olduğu, ilkbahar ve yaz aylarında görülen olgularda genellikle etyolojinin belirlenemediği gözlendi (p<0.05). Bakteriyel, viral ve etken saptanamayan pnömoni grupları arasında balgam çıkarma, boğaz ağrısı, oskültasyon bulgusu ve kortikosteroid kullanımı gibi değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlılık saptandı.Sonuçlar
: TGP tanısında moleküler yöntemlerin erken tanıda yararlı olduğu gösterildi. Viral etkenlerin erken dönemde saptanmasının, gereksiz antibiyotik kullanımını önleyebileceği gibi hasta yönetimine de katkısı olacağı öngörüldü.Cite this article as
: Özer-Türk D, Tünger Ö, Şakar-Coşkun A, et al. [Community-acquired pneumonia: Importance of molecular methods for etiological diagnosis and clinical features]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 125-31. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2