Amaç: Genişlemiş spektrumlu β-laktamaz (GSBL) üretimi, Gram-negatif patojenlerde görülen en önemli antimikrobiyal direnç mekanizmasıdır. Bu çalışmada, toplum kökenli üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ’ler)’ndan izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella spp. türlerinde GSBL üretim sıklığı ve antibiyotik direnç oranlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu geriye dönük kesitsel araştırmada, toplum kökenli ÜSİ tanısı konulan 520 hastanın idrar kültüründe üreyen E. coli ve Klebsiella spp. izolatlarına ait GSBL üretimi ve antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları saptanmış ve suşların GSBL üreticisi olup olmama durumuna göre antibiyotik direnç sıklıklarındaki değişimler karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Toplam 220 hastada E. coli ve 38 hastada Klebsiella spp. üremiştir. İzolatların GSBL oluşturma sıklığı sırasıyla %40 ve %47.4, karbapenem direnci oranı ise %3.1 olarak bulunmuştur. İzolatların en fazla dirençli olduğu antibiyotikler amoksisilin-klavulanat (%46), siprofloksasin (%44.9) ve seftriakson (%42.2) olarak; en az dirençli oldukları ilaçlar ise kolistin (%0.3), fosfomisin (%1.5), amikasin (%3.1) ve nitrofurantoin (%4.2) olarak saptanmıştır. GSBL üreten suşlarda, kolistin, nitrofurantoin ve fosfomisin dışında araştırılan tüm antibiyotiklere istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere daha yüksek direnç bulunmuştur.

Sonuçlar: Bu çalışmada, toplum kökenli izolatların neredeyse yarısının GSBL üreticisi olduğu ve bu suşların karbapenemler ve kolistin gibi son seçenek antibiyotikler de dahil olmak üzere birçok antibiyotiğe karşı direnç kazandığı gösterilmiştir. E. coli ve Klebsiella spp. gibi toplum kökenli ÜSİ’lerdeki en sık patojenlerin antimikrobiyal direnç oranlarının artışını engellemek için tedavilerinin mümkün olduğunca duyarlılık testi sonuçlarına göre planlanması gerekmektedir.

Klimik Dergisi. 2020; 33(2): 163-8.

Cite this article as: Şenol A, Yakupoğulları Y, Şenol FF. [Extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella spp. in community-acquired urinary tract infections and their antimicrobial resistance]. Klimik Derg. 2020; 33(2): 163-8. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2