Özet

Amaç: Çalışmamızda İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’ne başvuran ve HIV infeksiyonu saptanan hastaların, demografik özelliklerinin retrospektif olarak incelenmesi ve başlanan farklı antiretroviral tedavi (ART) rejimlerine virolojik ve immünolojik yanıtın karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: 2013-2015 tarihleri arasında başvuran 196 HIV/AIDS hastası çalışma kapsamına alındı. Bu hastaların cinsiyet ve yaş bilgileri, ART başlangıcındaki, 4., 24. ve 48. haftasındaki HIV RNA değerleri ve ART başlangıcındaki, 24. ve 48. haftasındaki CD4+ T lenfositi sayıları değerlendirildi. Hastalar, başlanan ART rejimlerine göre üç gruba ayrılarak, integraz inhibitörü (INI), proteaz inhibitörü (PI) ve nonnükleozid revers transkriptaz inhibitörü (NNRTI) temelli rejimler, elde edilen virolojik ve immünolojik yanıtlar açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların %93.4’ü erkek olup, yaş ortalaması 35.89±10.83 yıl olarak saptandı. Hastaların INI, NNRTI ve PI temelli ART rejimlerine göre dağılımları, sırasıyla %49.5, %8.2 ve %42.3 idi. Tedavi rejimleri arasında 4. haftada virolojik yanıt açısından bir fark saptanmadı. On ikinci ve 24. haftada INI temelli ART rejimlerine virolojik yanıt daha başarılı bulundu. Kırk sekizinci haftadaki virolojik yanıt açısından ART rejimleri arasında bir fark saptanmadı. İmmünolojik yanıt açısından 24. haftada ART rejimleri arasında bir fark saptanmazken, 48. haftada INI ve PI temelli ART rejimlerine yanıtın daha iyi olduğu gözlendi.

Sonuçlar: Çalışmaya katılan olgularımızda INI ve PI temelli ART rejimlerine virolojik ve immünolojik yanıt, NNRTI rejimlere göre daha iyi bulunmuştur. Bulgularımıza göre, naif hastalarda kılavuzlarda da belirtildiği gibi, ilkin INI rejimi, sonra PI rejimi yeğlenmelidir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 13-8.

 

Cite this article as: Akkaya-Işık S, Gündüz A, Öncül A, et al. [Comparison of antiretroviral therapy regimens with regard to virological and immunological response in treatment-naive HIV/AIDS patients]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 13-8. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2