En Çok Okunanlar

Özet

Amaç: Ciddi Stenotrophomonas maltophilia infeksiyonlarının kombinasyon tedavisinde ilk seçenek olarak önerilen tikarsilin-klavulanat ve kotrimoksazol (SXT)’den, ilki ülkemizde bulunmamakta, ikincisi için de direnç veya intolerans söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle S. maltophilia suşlarının antibiyotik duyarlılık testi sonuçlarını ve bu suşlara karşı potansiyel bir tedavi seçeneği olarak seftazidimin moksifloksasinle kombinasyonunun in vitro etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya 1 Ekim 2017-23 Kasım 2017 tarihleri arasında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gelen klinik örneklerde üreyen S. maltophilia suşları dahil edildi. Suşların disk difüzyon yöntemiyle yapılmış antimikrobiyal duyarlılık testi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Bu suşlardan 24’üne karşı seftazidim-moksifloksasin kombinasyonunun etkinliği Etest® yöntemiyle in vitro araştırıldı.

Bulgular: Çalışma süresince laboratuvarımızda toplam 649 ayrı hastadan 649 S. maltophilia suşu izole edildi. Suşların %94’ü tigesikline, %93’ü moksifloksasine, %92’si SXT’ye, %81’i siprofloksasine, %60’ı sefoperazon-sulbaktama, %55’i seftazidime, %45’i netilmisine, %41’i gentamisine ve %38’i amikasine duyarlı olarak bulundu. Kombinasyon çalışmasına alınan 24 suş için moksifloksasin minimum inhibitör konsantrasyon (MIC)50/MIC90 değerleri 0.064/0.125 µg/ml (MIC aralığı 0.023-4 μg/ml) ve seftazidim MIC50/MIC90 değerleri 32/256 µg/ml (MIC aralığı 1.5-256 μg/ml) olarak hesaplandı. Fraksiyonel inhibitör konsantrasyon (FIC) indeksi sonuçlarına göre, seftazidim ve moksifloksasin kombinasyonu suşların 1 (%4)’ inde sinerjik, 18 (%75)’inde aditif, 5 (%21)’inde indiferan etkinlik gösterdi. Bu kombinasyonla antagonist etkinlik görülmedi. FIC50/FIC90 değeri ise 0.75/1.01 (FIC aralığı 0.5-1.01) olarak hesaplandı.

Sonuçlar: S. maltophilia suşlarında SXT direnci %10’un altındadır; ancak tedavi seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle yakından izlenmelidir. Tigesiklin ve moksifloksasin, SXT kadar yüksek duyarlılık oranları olması nedeniyle tedavi seçenekleri arasında yer alabilir. Moksifloksasin ve seftazidim kombinasyonu, suşların çoğuna karşı in vitro sinerjik veya aditif etkinlik göstermiştir. Bu nedenle S. maltophilia infeksiyonlarının tedavisinde, yan etkiler veya direnç nedeniyle ilk seçenek rejimlerin kullanılamadığı durumlarda bu kombinasyon bir seçenek olabilir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 29-34.

Cite this article as: Sadıç B, Başaran S, Şimşek-Yavuz S, Çağatay A, Özsüt H, Eraksoy H. [Stenotrophomonas maltophilia: Results of antimicrobial susceptibility testing and in vitro activity of the combination of ceftazidime and moxifloxacin]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 29-34. Turkish.