Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Staphylococcus aureus suşlarında metisilin direncinin belirlenmesinde kullanılan çeşitli klasik yöntemlerle genotipik bir yöntem olan mecA geni varlığının kıyaslanmasıdır.

Yöntemler: Çalışmaya çeşitli klinik örneklerden izole edilen 86 metisiline dirençli S. aureus (MRSA) ve 30 metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) suşu dahil edildi. Suşların metisilin dirençleri oksasilin ve sefoksitin disk difüzyon testiyle belirlendi. Metisilin direnci için MRSA kromojenik agarda kolonilerin üreyip üremediklerine bakıldı. Polimeraz zincir reaksiyonuyla araştırılan mecA geni varlığı altın standard test olarak kabul edildi ve diğer sonuçların duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer (PPD) ve negatif prediktif değer (NPD)’leri buna göre hesaplandı.

Bulgular: Duyarlılık, özgüllük, PPD ve NPD yüzdeleri sefoksitin disk difüzyon testi için sırasıyla %98.7, %81.6, %91.7, %96.9; oksasilin disk difüzyon testi için sırasıyla %100, %78.9, %90.7, %100; MRSA kromojenik agar 24. saatlik değerlendirme için sırasıyla %45.8, %63.2, %70.2, %38.0; 48. saatlik değerlendirme için sırasıyla %51.4, %63.2, %72.5, %40.7 idi.

Sonuçlar: MRSA sorununun yüksek olduğu hastanelerde gerekli önlemlerin alınabilmesi açısından mecA geninin araştırılması en doğru sonuca ulaşmada önemlidir. Sefoksitin ve oksasilin disk difüzyon yöntemleri sonuçları birbirine yakın bulunduğundan sefoksitin diski olmadığı durumlarda oksasilinin de bir alternatif olabileceğini düşünmekteyiz. MRSA saptanması için kromojenik agarın kullanılması durumunda ihtiyatlı davranılması uygun olacaktır.

Cite this article as: Hancı H, Ayyıldız A, Baltacı MÖ, İgan H, Uyanık MH, Adıgüzel A. [Detection of methicillin resistance in Staphylococcus aureus isolates by classical and molecular methods]. Klimik Derg. 2018; 31(1): 30-3. Turkish. 

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2