Amaç: Bu çalışma, hastanedeki sağlık çalışanlarının Bacillus Calmette-Guérin (BCG) aşı durumlarını ve tüberkülin deri testi (TDT) yanıtlarını belirlemek ve sonuçları Verem Savaş Dispanseri'nde TDT taraması yaptıran sağlıklı bireylerin sonuçlarıyla karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Her iki grubun demografik özellikleri anket formuyla değerlendirilmiştir. TDT sonuçları ve çalışmaya katılan bireylerin sol omuz başlarında BCG skar sayıları İnfeksiyon Kontrol Komitesi ve Verem Savaş Dispanseri'nden elde edilmiş ve retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Veriler IBM SPSS Statistics for Windows. Version 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences, IBM Corp., Armonk, NY, ABD) istatistik programına kaydedildikten sonra, demografik değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler, normallik testi için Shapiro-Wilk testi, diğer sürekli değişkenler için Mann-Whitney U testi ve kategorik değişkenler için Pearson χ2 testi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya toplam 294 olgu dahil edildi. Her iki grubun  BCG skar sayıları birden dörde kadar değişirken; BCG aşılı olma oranının sağlık çalışanlarında %98.6, kontrol grubunda %87.1 olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sağlık çalışanlarının TDT indürasyon çapları 0-22 mm arasında değişmekteyken, 32 (%21.8) çalışanın sonucunun pozitif olduğu saptanmıştır. Kontrol grubunda indürasyon çapları 0-18 mm arasında iken, 12 (%8.2)’sinin sonucu pozitif olarak saptanmıştır. İndürasyon çapları ortalamaları ve TDT pozitiflikleri yönünden iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). TDT-pozitif sağlık çalışanları tüberküloz (TB) açısından araştırılmış ve hiçbirinde TB saptanmamıştır.

Sonuçlar: Sağlık çalışanları TB açısından risk grubunda yer almaktadır. Bu nedenle her hastanede çalışan sağlığı birimleri TDT ve TB tarama programlarını planlı olarak uygulamalıdır. Sağlık çalışanlarının yüksek TDT indürasyon çapına sahip olduğunu, ancak hiçbirinde aktif TB olmadığını saptadık. Bu durumun açıklaması, tekrarlayan BCG aşılamaları ve Mycobacterium tuberculosis dışı mikobakterilere maruz kalınması olabilir.

Klimik Dergisi 2020; 33(1): 19-23.

Cite this article as: İmre A, Arslan-Gülen T, Koçak M, Baş-Şarahman E, Kayabaş Ü. [Examination of tuberculin skin test results of health care workers in a hospital and healthy individuals who are not in risk of tuberculosis]. Klimik Derg. 2020; 33(1): 19-23. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2