Amaç: Bu çalışmayla çok ilaca dirençli patojenlerin neden olduğu sağlık bakımıyla ilişkili (SBİ) infeksiyonlar (SBİİ)’ın yüksek oranda görüldüğü Türkiye'de, SBİİ'nin önlenmesi için özel bir hastanede yapılan uygulamalar ve bu uygulamaların etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma 1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2018 arasında SBİİ olan tüm hastaları kapsamaktadır. SBİİ hızları, Centers for Disease Control and Prevention kriterlerine göre hesaplanmıştır. Alınan infeksiyon kontrol önlemleri yıllara göre belirtilmiştir.

Bulgular: Çalışma süresi boyunca toplam 252 hastada SBİİ saptanmıştır. SBİİ içinde en çok görülenler sırasıyla SBİ kan dolaşımı infeksiyonları (KDİ) (%33), cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) (%29), SBİ üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ) (%24) ve SBİ pnömoni (%14)’dir. SBİ-KDİ’nin %84.5 (71/84)’i santral venöz kateterle ilişkili (SVK) KDİ iken %15.5’i primer KDİ, SBİ-ÜSİ’nin %96.7’si kateterle ilişkili (Kİ) ÜSİ, SBİ pnömonilerin %69.4’ü ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) ve CAİ’nin %34.7’ü yüzeyel insizyonel, %11.1’i derin insizyonel ve %54.2’si organ/boşluk infeksiyonu olarak saptanmıştır. 2011 yılında VİP hızı 4.85 iken 2018’de 0.11’e, SVK-KDİ hızı 2.32 iken 2017’de 0.01’e ve hematolojik hastalarda SVK-KDİ hızı 2011’de 3.39 iken 2018’de 0.55’e gerilemiştir. SBİİ etkenlerine baktığımızda SVK-KDİ’de en sık etkenler stafilokoklar, VİP’te Pseudomonas türleri, Kİ-ÜSİ’de ve CAİ’de Escherichia coli olarak saptanmıştır.

Sonuçlar: Hastanemizde VİP ve SVK-KDİ hızları ülkemize ve hastane koşullarımıza göre alınan infeksiyon kontrol önlemleri sayesinde belirgin olarak düşürülmüştür. İnfeksiyonların yok denecek kadar az düzeye indirilmesi için çok sayıda yeni uygulama hayata geçirilmiştir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 190-4.

Cite this article as: Keske Ş. [Significance of multidirectional studies in control of health care-associated infections]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 190-4. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2