Amaç: Son yıllarda, invazif girişimlerin ve immünosüpresif tedavilerin yaygınlaşması sonucunda sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyon (SBİİ) sıklığı artmıştır. Kan dolaşımı infeksiyonu (KDİ), SBİİ’ler arasında önemli bir mortalite ve morbidite nedenini oluşturmaktadır ve enterokoklar bu infeksiyonlarda en sık saptanan bakteriler arasındadır. Enterokoklara bağlı KDİ’lere neden olan en sık türler ise Enterococcus faecium ve E. faecalis’tir. Bu çalışmada Ocak 2014-Kasım 2018 tarihleri arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çeşitli kliniklerinde gelişen E. faecium ve E. faecalis KDİ’lerinin retrospektif olarak araştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Çalışma döneminde gelişen KDİ’ler retrospektif olarak incelendi. Enterokoklara bağlı KDİ’ler kaydedildi ve kıyaslamalar yapıldı. Verilerin toplanmasında hastanemizin sürveyans verilerinden ve otomasyon sisteminden yararlanıldı.

Bulgular: Çalışma döneminde enterokoklara bağlı toplam 138 KDİ tespit edildi. En sık yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde yatan hastalarda olmak üzere bu KDİ’lerin %76.7’sinde E. faecium saptandı. Enterokoklara bağlı KDİ’ler arasında en sık tanımlananlar, santral venöz kateterle ilişkili olanlardı. E. faecium KDİ’leri erkeklerde istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla sayıdaydı. İki türe ait KDİ’ler arasında 30 günlük mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Üç E. faecium ve dört E. faecalis suşu teikoplanin ve vankomisine dirençliydi. Ampisilin direncine E. faecium suşlarında daha sık rastlansa da aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Eşlik eden infektif endokardit (İE) varlığı E. faecium grubunda 3 (%9.1), E. faecalis grubunda 8 (%8.3) hastada tespit edildi. İE’si olan tüm hastalarda eşlik eden santral venöz kateterle ilişkili KDİ mevcuttu.

Sonuçlar: E. faecalis ve E. faecium’da antibiyotik direncinin artması, özellikle YBÜ’de gelişen santral venöz kateterle ilişkili KDİ’lerde önemli bir problem yaratmaktadır. Ayrıca bu infeksiyonlara İE de eşlik edebileceğinden hastaları ayrıntılı olarak değerlendirmek gerekmektedir.

Klimik Dergisi 2020; 33(1): 87-90.

Cite this article as: Alkan-Çeviker S, Günal Ö, Köksal E, Aygün C, Kılıç SS. [Comparison of health care-associated Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis bloodstream infections]. Klimik Derg. 2020; 33(1): 87-90. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2