Amaç: Kolanjit/kolesistit hastalarında, antimikrobik tedavi seçiminin doğru bir şekilde yönlendirilebilmesi için olası etken patojenlerin ve bunların direnç özelliklerinin öngörülebilmesi çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı safra yolu infeksiyonlarında rol alan bakterileri, bu bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıklarını ve dirençli etkenlerle infekte olan hastalardaki risk faktörlerini saptayarak, ampirik tedavi yaklaşımları için veri sağlamaktır.

Yöntemler: Dokuz aylık bir süre boyunca, primer veya bir safra yolu girişimine bağlı olarak gelişen kolanjit/kolesistit nedeniyle yatırılan hastalardan kültür için safra örnekleri elde edilebilenler çalışmaya dahil edildi. Safra kültürleri aerop koşullarda inkübe edildi; antibiyotik duyarlılık testleri disk difüzyon yöntemiyle yapıldı. İzole edilen suşlardan iki veya daha fazla antibiyotik grubuna dirençli olanlar, “antibiyotiğe dirençli” olarak kabul edildi. Antibiyotiğe dirençli bir patojenle infeksiyon gelişmesi açısından risk faktörleri, tek değişkenli analizlerle araştırıldı.

Bulgular: Elli sekiz hastadan elde edilen safra örneklerinde toplam 76 bakteri suşu izole edildi. Bakterilerin 30 (%39.5)’u antibiyotiğe dirençli grupta yer alırken bu etkenlerle infekte hastaların sayısı 26 (%44.8)’ydı. Dirençli grupta yer alan Escherichia coli suşlarının hepsi genişlemiş spektrumlu β-laktamaz oluştururken, karbapenem direnci sadece Pseudomonas aeruginosa suşlarında görüldü. Hastanın tanı öncesindeki 3 ay içerisinde antibiyotik kullanılmış olması (p=0.01) ve o infeksiyon atağından önce hastanede yatış süresi (p=0.03), antibiyotiğe dirençli etkenle kolanjit gelişimi açısından risk faktörleri olarak tanımlandı.

Sonuçlar: Kolanjit/kolesistit hastalarının ampirik tedavilerini uygun şekilde yönlendirebilmek için bu infeksiyonlara neden olan etkenlerin antibiyotiklere duyarlılık özellikleri yakından izlenmeli ve son 3 ay içinde antibiyotik kullanma öyküsü olan veya infeksiyon atağı öncesinde hastanede yatış süresi uzun olan hastalarda antibiyotiğe dirençli patojenlerin etken olabileceği akılda tutulmalıdır. Klimik Dergisi 2019; 32(3): 329-34.

Cite this article as: Başaran S, Özsüt H, Çağatay A, Eraksoy H. [Biliary tract infections: Causative agents and analysis of risk factors for infections with drug-resistant bacteria]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 329-34. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2