Özet

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’deki altı bölge ruh sağlığı hastanesinden biri olan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatırılarak izlenen hastalarda hepatit B virusu (HBV) ve hepatit C virusu (HCV) infeksiyonu sıklığının ve buna etkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Çalışma geriye dönük olarak planlanmış ve 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında hastaneye yatırılarak izlenen hastalara ait veriler değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 1343 kişinin 429 (%31.9)’u kadın, 914 (%68.1)’ü erkektir. Hastaların 36 (%2.7)’sında HBsAg, 410 (%30.5)’unda anti-HBs, 213 (%15.9)’ünde anti-HBc, 24 (%1.8)’ünde anti-HCV pozitifliği saptanmıştır. Opioid kullanımı olan hasta grubunda, anti-HCV pozitifliği oranı, diğer gruplara oranla istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.005). Çocuk hastaların %80.7’sinde tek başına anti-HBs pozitifliği saptanmış; bu grupta aşılama oranı, diğer gruplardakinden istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0.0001). 

Sonuçlar: Çalışmamızda taşıyıcılık oranları, Türkiye’den bildirilen psikiyatri hastalarıyla ilgili diğer çalışmalardakine oranla düşük görünmekte ve toplum taramalarındaki orana benzemektedir. Bu durum, hasta sayısının çok daha yüksek olmasına ve aşılamanın yaygınlaşmasına bağlanabilir. Kronik infeksiyon oranlarının benzer gruplarla yapılmış çalışmalardakinden düşük olması, koruyucu önlemlerin ve serolojik takibin arttığını yansıtması bakımından sevindiricidir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2