Özet

Amaç: Son yıllarda, toplumdan kazanılmış metisiline dirençli Staphylococcus aureus (TK-MRSA) infeksiyonlarının giderek yaygınlaştığı ve bu bakterilerin en sık olarak deri ve deriyle ilişkili yapıların infeksiyonlarına neden olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda pyodermili hastalarda TK-MRSA sıklığının ve burun taşıyıcılığının belirlenmesi amaçlanmıştır.Yöntemler
: Çalışmamızda, Kasım 2011-Ağustos 2013 tarihleri arasında, Centers for Disease Control and Prevention’ın “toplumdan kazanılmış infeksiyon” kriterlerine uyan 38 hastadan alınan deri lezyonu ve burun sürüntüsü örnekleri değerlendirilmiştir. Ayrıca hastalar, yaş, cinsiyet, evde yaşayan kişi sayısı, evde sık hastaneye yatış öyküsü olan birey olması, kronik hastalıklar, son altı aydır antibiyotik kullanımı ve poliklinik başvurusu gibi demografik özelliklerle diğer sağlık bakımıyla ilişkili risk faktörleri açısından da incelenmiştir. Kontrol grubu yukarıdaki kriterlere uyan ve pyodermi dışı deri hastalıkları olan 103 hastadan oluşturularak burun sürüntü örnekleri değerlendirilmiştir.Bulgular
: Hasta grubunda folikülit (n=18), furonkül (n=7), selülit (n=4), apse (n=2), hidradenitis suppurativa (n=2), karbonkül (n=1) ve impetigo (n=4) olmak üzere toplam 38 hastadan alınan sürüntü örnekleri değerlendirilmiş ve 2 (%5.3) TK-MRSA izole edilmiştir. Bunlardan biri folikülitli hastanın lezyonundan izole edilmiş, diğeri ise farklı bir folikülitli hastanın lezyonunda saptanmamasına karşın aynı hastanın burun sürüntüsünden izole edilmiştir. Kontrol grubundan alınan burun sürüntü örneklerinden 1 (%1) TK-MRSA izole edilmiştir. İzole edilen üç TK-MRSA’da mecA geni tespit edilmiş, mecC ve Panton-Valentine lökosidin geni tespit edilmemiştir. TK-MRSA varlığı açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (Fisher’in kesin testi p=0.177). TK-MRSA izole ettiğimiz hastalarda evde yaşayan kişi sayısının beş ve üzeri olması ortak risk faktörü olarak görülmüştür.Sonuçlar
: Sonuçlarımız pyodermili hastalarda TK-MRSA sıklığının düşük seyretmekte olduğunu göstermektedir. TK-MRSA ile ilgili çalışmalarda olgu tanımı yapılarak hastaların incelenmesinin sonuçların değerlendirilmesini kolaylaştıracağını düşünmekteyiz.Cite this article as
: Akgün-Karapınar B, Yılmaz M, Ömeroğlu M, Erbudak E, Akdağ-Köse A, Aydın D. [Determination of frequency and nasal carriage of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus in patients with pyoderma]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 115-9. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2