Özet

Amaç: Nozokomiyal kan dolaşımı infeksiyonu (nKDİ), pediyatrik hastalarda yüksek mortalite ve morbidite oranlarına sebep olur. nKDİ’nin erken tanısı, etkenlerin tanımlanması ve antimikrobiyal duyarlılığının belirlenmesi hastalığın prognozu için önemlidir. Bu çalışmayla pediyatrik hastalarda karşılaşılan nKDİ olgularının epidemiyolojik özellikleri araştırılmıştır.

Yöntemler: Mayıs 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Pediyatri Klinikleri’nde yatan hastalara ait 5486 kan kültürü Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterlerine göre nKDİ bakımından değerlendirilmiştir. Konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistem kullanılarak izole edilen mikroorganizmaların tür tanımlanması yapılmış ve antimikrobiyal duyarlılıkları araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda, 5486 kan kültüründe toplam %13.9 oranında üreme tespit edilmiş olup, bunların %8.4’ü kontaminasyon, %3.9’u laboratuvar konfirmasyonu yapılmış nKDİ olarak kabul edilmiştir. Etkenlerin %62’si Gram-negatif olarak tanımlanmıştır. Acinetobacter baumannii (%24.7), Escherichia coli (%14.4), Klebsiella pneumoniae (%11.7), Enterococcus faecium (%10.3) ve E. faecalis (%8.1) en sık izole edilen etkenler olmuştur. Gram-negatif bakterilerin %78’i, Gram-pozitif bakterilerin %43’ü çoklu antibiyotik direnci göstermiştir. Genişlemiş spektrumlu β-laktamaz üretim oranı E. coli için %73, Klebsiella spp. için %50 olarak bulunmuştur. Kolistine dirençli izolata rastlanmamıştır. Yoğun Bakım Ünitelerinden alınan kültürlerde diğer kliniklere göre daha fazla oranda üreme saptanmıştır.

Sonuçlar: Yüksek kontaminasyon oranlarının istenen seviyeye çekilebilmesi için sağlık personeli eğitimine önem verilmelidir. Gram-negatif bakterilerin Gram-pozitiflerden daha fazla görülmesi, nKDİ olgularındaki eğilimin Gram-negatifler yönünde değiştiğinin bir işareti olabilir.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2