Özet

Amaç: Hastanemizde yatan hastalardan izole edilen hastane infeksiyonu etkeni Pseudomonas suşlarında, karbapenemlerin minimum inhibitör konsantrasyonlarının (MİK) belirlenmesi ve dirençli bulunan suşlardaki metallo-β-laktamaz (MBL) üretiminin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Centers for Disease Control and Prevention tanımlarına göre hastane infeksiyonu kriterlerini karşılayan hastaların klinik örneklerinden 100 Pseudomonas suşu izole edildi. Suşların idantifikasyonu konvansiyonel yöntemler ve VITEK® 2 (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Fransa) otomatize sistemi kullanılarak yapıldı. Kirby-Bauer disk difüzyon testi kullanılarak Clinical and Laboratory Standards Institute ölçütlerine göre karbapeneme dirençli veya orta duyarlı bulunan suşlara Etest® (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Fransa) uygulanarak karbapenemlerin bu suşlara karşı MİK değerleri araştırıldı. Karbapeneme dirençli olduğu saptanan suşlardaki MBL yapımını belirlemek üzere, imipenem (4-256 μg/ml) ve EDTA ile birlikte imipenem (1-64 μg/ml) içeren MIC Test Strip® (Liofilchem, Roseto degli Abruzzi, İtalya) MBL şeritleri, üretici firmanın önerileri doğrultusunda uygulandı.

Bulgular: İzolasyon bölgelerine göre toplam 100 Pseudomonas suşundan 37’si trakeal aspirat, 34’ü idrar, 17’si yara sürüntüsü ve apse materyali, 9’u kan, 2’si göz sürüntüsü ve 1’i plevra sıvısı kültüründen izole edildi. Suşların 99’u Pseudomonas aeruginosa, 1’i P. putida olarak adlandırıldı. İzole edilen 100 suşun 65’i üç antibiyotiğe birden duyarlıydı. Suşların, 32’si imipeneme, 20’si meropeneme ve 16’sı doripeneme dirençli; 2’si meropeneme, 13’ü imipeneme ve 7’si doripeneme orta duyarlı olarak bulundu. En az bir karbapeneme direnç saptanan 33 suştan 29 (%88)’unda, MBL üretimi saptandı.

Sonuçlar: Çalışmamız sonucunda karbapenemlere direncin yüksek olduğu ve bunun yüksek oranda (%88) MBL üretimiyle ilişkili olduğu görülmektedir. Karbapenemler arasında en düşük direnç oranı doripenem için saptanmış olup, bunun nedeni doripenemin klinik kullanımda olmaması olabilir. 

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2