En Çok Okunanlar

Özet

Amaç: Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum insanlarda fırsatçı patojenler olup, genitoüriner yollardan sıklıkla izole edilebilmektedir. Çalışmamızda Uludağ Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin çeşitli kliniklerinden genitoüriner sistem infeksiyonu ön tanısıyla gönderilen idrar örneklerinde M. hominis ve U. urealyticum etkenlerinin varlığı, epidemiyolojik özellikler ve antibiyotik duyarlılık sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2015-Aralık 2016 arasında M. hominis ve U. urealyticum araştırılması istemi olan idrar örneklerinin sonuçları retrospektif olarak incelendi. İdrar örneklerinde M. hominis ve U. urealyticum’un tanımlanması için 2015 yılında Mycoplasma IES (Autobio Diagnostics, Zhengzhou, Çin Halk Cumhuriyeti) kiti, 2016 yılında ise Biosynex® Mycoplasmatest (Biosynex, Illkirch-Graffenstaden, Fransa) kiti kullanıldı. Eşzamanlı olarak yapılan idrar kültürü ve tam idrar tetkiki sonuçlarıyla M. hominis ve U. urealyticum sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: İdrarda M. hominis ve U. urealyticum araştırılması istenen %67.43’ü kadın, %32.57’si erkek olmak üzere toplam 2926 hastaya ait 5852 inceleme sonucu değerlendirmeye alındı. Hastaların %1.23 (36/2926)’ünde yalnızca M. hominis, %22.25 (651/2926)’inde yalnızca U. urealyticum, %3.79 (111/2926)’unda ikisi birlikte pozitif bulundu. M. hominis ve/veya U. urealyticum pozitifliği (n=798/2926) kadınlarda %32.12, erkeklerde %11.02 olarak bulundu. Cinsiyete göre direnç oranlarına bakıldığında sadece M. hominis için siprofloksasin direnci kadınlarda daha yüksek bulunup istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptandı (χ2= 4.336, p=0.037). 

Sonuçlar: Çalışmamızda M. hominis ve/veya U. urealyticum üremesi olan hastaların yaklaşık yarısının rutin idrar kültüründe üreme olmamasından dolayı, tedavide ürogenital M. hominis ve U. urealyticum infeksiyonlarının da varlığı göz önünde bulundurularak, özellikle gebelik gibi riskli durum varlığında bu etkenlerin tanısına yönelik laboratuvar testlerinin kullanılması önerilir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 40-5.

Cite this article as: Tüzemen NÜ, Efe K, Özakın C. [Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum: their role in urogenital system infections and retrospective evaluation of antibiotic resistance rates]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 40-5. Turkish.