Amaç: Hiponatremi, serum sodyum düzeyinin 135 mmol/lt’nin altında olmasıdır. Bu çalışmanın amacı, moksifloksasin tedavisi alan hastalarda hiponatremi gelişme sıklığını araştırmak ve moksifloksasinin hiponatremi düzeylerine inmemiş olsa bile serum sodyum düzeylerinde bir değişikliğe sebep olup olmadığını incelemektir.

Yöntemler: Araştırma grubu moksifloksasin tedavisi almış 36 hastanın dosyalarının ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi verilerinin geçmişe yönelik olarak taranmasıyla oluşturuldu. 5-7 gün moksifloksasin tedavisi alanlarda, tedavi öncesi 3 güne, tedavi boyunca ilk 2 güne, 3-4. güne, 5-7. güne ve tedavi sonrası 3 güne ait bir sodyum değeri kaydedildi. Daha uzun (8-14 gün) tedavi alanlarda ise ek olarak 8-14. güne ait bir sodyum değeri daha kaydedildi. Her bir hasta gün grupları arasında hiponatremi açısından incelendi. Ayrıca hastalar tedavi süresi (5-7 gün tedavi alanlar ve 8-14 gün tedavi alanlar şeklinde 2 grup olarak), cinsiyet, tedavi şekline (oral ve intravenöz) göre gruplara ayrıldı. Gruplar arasındaki fark, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows. Version 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) istatistik programında bağımsız t-testi kullanılarak incelendi.

Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan 36 hastadan (yaş ortalaması 60.78±15.93), 22’si erkek (yaş ortalaması 58.64±15.51), 14’ü kadındı (yaş ortalaması: 64.14±16.58). Bunların 20’si 5-7 günlük, 16’sı ise 8-14 günlük moksifloksasin tedavisi uygulanan hastalardı. 13’ü oral, 23’ü intravenöz moksifloksasin tedavisi aldı. Dört hasta moksifloksasin tedavisine başlanmadan önce de hiponatremikti. Kalan 32 hastanın 3’ünde tedavinin ilk 2 günü, 9’unda 3-4. günü, 3’ünde 5-7. günü ve 2’sinde 8-14. günü başlamak üzere toplam 17 (%53.1) hastada hiponatremi gelişti. Gün grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar vardı. Tedavi süresi ve tedavi şekline göre sodyum düzeyleri bakımından saptanan farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Kadınlarda daha yüksek sodyum ortalaması olmasına rağmen aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.125).

Sonuçlar: Moksifloksasinle hiponatremi arasında tedavi süresine göre değişkenlik gösteren istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptadık. Bu verilerin daha fazla olguyu içeren klinik çalışmalarla doğrulanmasına gereksinim vardır.

Klimik Dergisi 2020; 33(1): 82-6.

Cite this article as: Şeker R, Ademoğlu D. [Frequency of hyponatremia during moxifloxacin use]. Klimik Derg. 2020; 33(1): 82-6. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2