Özet

Amaç: Bu çalışmayla mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen metisiline dirençli Staphy- lococcus aureus (MRSA) suşlarında fusidik asidle birlikte diğer β-laktam dışı antibiyotiklerden linezolid, kinupristin/dalfo- pristin, kloramfenikol, rifampisin, levofloksasin ve siprofloksasin duyarlılığının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2011-Aralık 2014 arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 84 MRSA suşu çalışmaya dahil edilmiştir. İzole edilen suşlar konvansiyonel yöntemlerle (Gram boyaması, katalaz ve koagülaz testleri) S. aureus olarak tanımlanmıştır. Suşların metisilin direnci, sefoksitin (10 μg) diski kullanılarak disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) Staphylococcus spp. için vankomisin zon çapı sınır değerleri içermediği için, suşların vankomisine duyarlılığının belirlenmesinde minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri Etest® yöntemiyle araştırılmıştır. Suşların diğer β-laktam dışı antibiyotiklere in vitro duyarlılığını araştırmak için fusidik asid (10 μg), linezolid (10 μg), kinupristin/dalfopristin (15 μg), kloramfenikol (30 μg), rifampisin (5 μg), siprofloksasin  (5 μg) ve levofloksasin (5 μg) diskleriyle Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi kullanılmıştır. Etest® yöntemiyle elde edilen vankomisin MİK değerleri ve Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle test edilen antibiyotiklerin zon çapları, EUCAST önerileri doğrultusunda yorumlanmıştır.

Bulgular: 84 MRSA suşunun %56’sı yara, %32.1’i kan ve %11.9’u idrar örneklerinden izole edilen suşlardı. En fazla MRSA suşu izole edilen servisler sırasıyla Dahiliye (%17.9), Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım (%16.6), Beyin Cerrahisi (%14.3), Ortopedi ve Travmatoloji (%11.9) ve Pediyatri Servisi (%11.9) şeklinde idi. Vankomisin için elde edilen MİKmin-max, MİK50 ve MİK90 değerleri sırasıyla 0.75 µg/ml-1.5 µg/ml, 1 µg/ml ve 1.5 µg/ml olarak tespit edildi. Suşların tamamı vankomisin, linezolid ve kinupristin/dalfopristine duyarlı olarak saptandı. Antimikrobiyal duyarlılık oranları kloramfenikol için %96.4 ve fusidik asid için %76.2 olarak tespit edilmişken bu oran rifampisin, levofloksasin ve siprofloksasin için sırasıyla %20.2, %19 ve %16.6 olarak tespit edildi.

Sonuçlar: MRSA infeksiyonlarının tedavisinde her ne kadar glikopeptidler ilk seçenek olarak kullanılmaktaysa da direnç gelişiminin önlenmesi amacıyla uygun indikasyonlarda fusidik asidin de antibiyotik duyarlılığı test edilerek tedavide alternatif olarak kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 52-6.

Cite this article as: Coşkun MV, Alper Y, Uyanık MH, Yazgı H. [Sensitivity of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains to fusidic acid and other non-β-lactam antibiotics]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 52-6. Turkish.

Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2