Amaç: Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı’na periodontolojik sorunlarla yönlendirilmiş ve kronik periodontit tanısı konmuş hastalardan anaerop bakterilerin izolasyonu ve bu izolatların çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılık durumlarının ve β-laktamaz aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu amaçla 45 kronik periodontitli hastadan izole edilen 34 anaerop bakteri çalışmaya dahil edilmiştir. İzolatların tanımlanmalarında konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra “matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight” kütle spektrometresi (VITEK® MS v3.0, bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) ve API 20A (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) sistemleri de kullanılmıştır. İzolatların ampisilin, ampisilin-sulbaktam, piperasilin, piperasilin-tazobaktam, sefoksitin, seftriakson, imipenem, moksifloksasin, klindamisin, metronidazol ve tigesikline karşı in vitro duyarlılık durumları gradyan yöntemiyle (Etest®, bioMérieux, Marcy l'Ètoile, Fransa) saptanmıştır. Ayrıca, kromojenik sefalosporin (BBL™ Cefinase™, Becton  Dickinson, Sparks, MD, ABD) yöntemiyle β-laktamaz aktivitesi araştırılmıştır.

Bulgular: Otuz dört izolatın 21’i Gram-negatif basil (11 Prevotella spp., 6 Porphyromonas spp., 3 Fusobacterium spp. ve 1 Capnocytophaga sp.), 7’si Gram-negatif kok (Veillonella parvula), 5’i ise anaerop Gram-pozitif sporsuz basil (4 Propionibacterium spp., 1 Bifidobacterium sp.) olarak tanımlanmıştır. Bir Gram-negatif kokobasil ise tanımlanamamıştır. Tanımlanan 33 izolatın tümü imipenem, moksifloksasin ve tigesikline duyarlı bulunmuştur. En yüksek direnç oranları ise ampisilin ve metronidazole karşı gözlenmiştir. Ampisilin direnci özellikle anaerop Gram-negatif basillerde saptanmış olup, iki izolatta β-laktamaz aktivitesi pozitif bulunmuştur.

Sonuçlar: Sınırlı sayıda izolatla gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, bu çalışmanın sonuçları merkezimizdeki oral anaerop bakterilerin antibiyotik duyarlılık durumlarına ilişkin bilgi sağlaması açısından önemlidir. Anaeropların duyarlılık oranlarının çeşitli merkezler arasındaki farklılıkları nedeniyle, her merkezin kendi direnç paternlerini saptaması anaerop infeksiyonların ampirik tedavisinde yol gösterebilir.

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 240-4.

Cite this article as: Tunçkanat F, Sancak B, Altun B, Dursun E, Akdoğan-Kittana FN. [Investigation of antibiotic susceptibilities of anaerobic bacteria isolated from patients with chronic periodontitis]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 240-4. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2