Özet

Amaç: Kronik hepatit B virusu (HBV) infeksiyonu olan hastalarda, akut hepatit A virusu (HAV) ile süperinfeksiyon gelişmesi halinde, sağlıklı kişilere kıyasla klinik tablo daha ağır seyreder ve altta yatan karaciğer hastalığını şiddetlendirebilir. Bu nedenle kronik HBV infeksiyonu tanısı almış hastalarda, HAV’a karşı bağışıklık durumu araştırılmalıdır. Bu çalışmada kronik HBV infeksiyonu olan hastalarda HAV serolojisininin araştırılması ve seronegatif olguların bağışıklama açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya HBsAg-pozitif 100 hasta dahil edilmiştir. Kronik HBV infeksiyonu bulunan hastaların HAV infeksiyonuna karşı duyarlılıkları açısından HAV serolojisi değerlendirilmiştir. Serumlar kemilüminesans immünoessey yöntemiyle Architect i1000SR (Abbott Diagnostics, Singapur) cihazı kullanılarak incelenmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler IBM SPSS Statistics for Windows. Version 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences, IBM Corp., Armonk, NY, ABD) programıyla yapılmıştır.

Bulgular: Yaş ortalaması 44 (yaş aralığı 20-82) olan hastaların 46 (%46)’sı kadın, 54 (%54)’ü erkekti. Anti-HAV IgG, 77 (%77) hastada pozitif, 23 (%23) hastada negatifti. Hastalar yaşlarına göre ikiye ayrıldığında HAV IgG negatifliği 40 yaş altında %51, 40 yaş üzerinde ise %5 olarak saptandı.

Sonuçlar: Özellikle 40 yaş altındaki kronik hepatit B hastaları arasında HAV infeksiyonuna duyarlılığın %50’nin üzerinde olması dikkat çekicidir. Bu hastaların izlemi sırasında duyarlı bulunan böyle hastalara hepatit A aşısının yapılması ihmal edilmemelidir. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 19-21.

Cite this article as: Alpay Y. [Evaluation of seroprevalence of hepatitis A virus infection among patients with chronic hepatitis B virus infection]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 19-21. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2