Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bölgemizdeki infeksiyonlardan izole edilen enterokokların, daptomisin, tigesiklin, kinupristin/dalfopristin ve klasik tedavide kullanılan diğer antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının araştırılmasıdır.

Yöntemler: Klinik örneklerden izole edilen enterokok türleri API® 20 Strep (bioMérieux, Fransa) test kitleriyle tanımlanmıştır. Antibiyotik duyarlılık testleri Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterleri uyarınca, doküman M100-S20 önerilerine göre gerçekleştirilmiştir. Yüksek düzey aminoglikozid direnci gentamisin (120 µg) ve streptomisin (300 µg) diskleriyle; tigesiklin ve daptomisinin minimal inhibisyon konsantrasyonları (MİK) E-test® (AB Biodisk, İsveç) yöntemiyle araştırılmıştır.

Bulgular: Elli beşi Enterococcus faecium, 40’ı E. faecalis, 2’si E. durans ve 1’i E. avium olmak üzere 98 enterokok suşu tanımlandı. Suşların 59 (%60)’u idrardan, geri kalanı kan, yara, beyin-omurilik sıvısı ve vagina sürüntüsü örneklerinden izole edildi. Yatan hastalarda E. faecium izolasyon oranı, E. faecalis’e göre anlamlı derecede yüksekti. Suşların tümü linezolide duyarlı; E. faecium izolatlarının 3 (%5.5)’ü hem vankomisine hem teikoplanine dirençliydi. E. faecalis suşlarının 10 (%25)’u penisiline; 4’(%10)’ü ampisiline; E. faecium suşlarının 52 (%94.5)’si penisiline, 51 (%92.7)’i ampisiline dirençliydi. Yüksek düzey gentamisin/streptomisin direncinin E. faecium suşlarında (%69.1/%43.6) E. faecalis’e (%25/%27.5) oranla daha yüksek olduğu görüldü. MİK değerleri tigesiklin için 0.023-3 µg/ml, daptomisin için 0.016-3 µg/ml olarak bulundu.

Sonuçlar: Yöremizde, yatan hastalardan izole edilen enterokok suşları içerisinde E. faecium prevalansı yüksek bulunmuştur. Enterokoklarda vankomisine direnç düşük, ancak yüksek düzey aminoglikozid direnci ve tedavide kullanılan diğer antibiyotiklere direnç yüksek oranlardadır. Enterokokların hızlı tanısı ve antibiyotik duyarlılıklarının hızlı belirlenmesi dirençli suşlarla infekte hastaların takibi ve uygun tedavinin uygulanması yönünden önemlidir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2