Özet

Amaç: Kan kültürünün pozitifleşmesi olasılığını artıran hastaya ait faktörlerle birlikte, üreyen mikroorganizmaların dağılımlarının değerlendirilmesi ve kanın alındığı sırada çeşitli faktörlerin kan kültürünün pozitifleşmesi üzerine etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır.Yöntemler
: Vücut sıcaklığı ≥38°C olan ve Centers for Disease Control and Prevention’ın klinik sepsis tanımına uyan yatan hastalardan, kan kültürleri klinik mikrobiyoloji laboratuvara gönderilenler değerlendirildi. Bu prospektif olgu-kontrol çalışmasında kan kültürü pozitifliği olan hastalar olgu grubunu, kültür-negatif olanlar ise kontrol grubunu oluşturdu. Her iki gruptaki, cinsiyet, yaşın ≥65 olması, kronik hastalık varlığı, idrar sondası ve santral venöz kateter (SVK) varlığı, immünosüpresyon, antimikrobik tedavi, hastanede yatış ve süresi gibi faktörlerle kan kültürü̈ pozitifliği arasındaki ilişki değerlendirildi. Ayrıca kanın alındığı sırada antibiyotik kullanımı, kanın nereden alındığı, kan kültürü setindeki şişelere inoküle edilen kan miktarı ve kültür şişesine inoküle edilmesinden ne kadar sonra üreme olduğu kaydedildi.Bulgular
: Klinik sepsis tanısı konulan toplam 251 hasta çalışmaya alındı. Olgu grubunda 122 hasta, kontrol grubunda 129 hasta yer aldı. Olgu grubunda kan kültürü setindeki şişelere inoküle edilen kan miktarı ortalaması 11.45± 4.4 ml iken, kontrol grubunda inokülum hacminin ortalaması 12.3± 3.8 ml idi (p=0.122). Çok değişkenli analizlerde SVK bulunduğunda 2.5 kat, kronik hastalık varlığında 2.4 kat, farklı periferik venlerden aynı anda veya 5-10 dakika arayla kan kültürü alındığında 6.8 kat daha fazla kan kültürü pozitifliği olabileceği saptandı.Sonuçlar
: Ateşli hastalardan, özellikle kronik hastalık ve SVK varlığında alınan kan kültürleri, etkenin belirlenmesi ve rasyonel antibiyotik tedavisinin düzenlenmesi açısından son derece önemlidir. Yine farklı periferik venlerden aynı anda veya 5-10 dakika arayla kan kültürü alınması da empirik antibiyotik başlama süresini kısaltması açısından dikkate değerdir. Ayrıca kan kültürlerinin inkübasyon süresinin, müşkülpesent etkenlerden kuşkulanılmadıkça ve özel hasta grupları dışında, 10 günden sekiz güne kısaltılması düşünülebilir.Cite this article as
: Bolukçu S, Başaran S, Çağatay A, Özsüt H, Eraksoy H. [Prospective assessment of blood cultures which were sent to the clinical microbiology laboratory]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 120-4. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2