Amaç: Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ülkemizde yüksek mortaliteyle seyredebilen ve KKKA virusunun neden olduğu endemik zoonotik bir hastalıktır. Bu çalışmada, bu hastalık için endemik olan ilimizdeki KKKA vakalarının epidemiyolojik, laboratuvar ve klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2010-Ekim 2018 tarihleri arasında kliniğimize yatırılarak tedavi edilen 18 yaş üstü toplam 71 KKKA olgusunun özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara ait yaş, cinsiyet, meslek, ikamet edilen yer gibi demografik veriler, kene teması öyküleri, hastalığın geliştiği zaman dilimi (yıl, mevsim, ay), semptomlar, fizik muayene ve hemogram, C-reaktif protein, kreatin kinaz (CK), laktik dehidrogenaz (LDH), “international normalized ratio” gibi laboratuvar bulguları, verilen tedaviler, hastaların iyileşme ve mortalite durumları, hasta dosyalarından elde edildi.

Bulgular: 71 olgunun yaş ortalaması (±standard sapma) 51±24 yıl, 40 (%56.3)’ı erkekti. Hastaların 51 (%71.8)’i çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktaydı. Olguların 44 (%62)’ünde kene tutunma öyküsü ve bu kişilerin 32 (%72.8)’sinde kenenin kendisi tarafından çıkarılma öyküsü olduğu saptandı. Olguların 11 (%15.5)’inde bir kene tutunma öyküsü yoktu. En fazla olgunun Haziran ayında (%33.8) ve yaz mevsiminde (%67.6) olduğu saptandı. En sık semptom %98.6 oranındaki halsizlikti. Diğer en sık semptomlar arasında, kas ve eklem ağrıları, ateş ve baş ağrısı, bulantı ve/veya kusma ve ishal (sırasıyla %81.7, %78.9, %64.8, %59.2 ve %42.2) vardı. En sık laboratuvar bulguları olarak ise trombositopeni (%95), CK (%74.6), aspartat aminotransferaz ve alanin aminotransferaz düzeylerinde yükselme (%72), lökopeni (%69), nötropeni (%42), LDH düzeyinde yükselme (%47.9), protrombin zamanı (%25.3) ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzaması (%16.9) saptandı. Dört hasta KKKA nedeniyle kaybedildi.

Sonuçlar: KKKA için endemik olan bölgemizde, her ne kadar olgu sayıları önceki yıllara göre azalma gösterse de, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, trombositopeniyle başvuran hastalarda KKKA’nın dikkate alınması gerekmektedir.

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 275-80.

Cite this article as: Alkan-Çeviker S, Günal Ö, Kılıç SS. [Retrospective analysis of Crimean-Congo haemorrhagic fever cases]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 275-80-. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2