Amaç: Bu çalışmanın amacı kalp-damar ve göğüs cerrahisi sonrası gelişen cerrahi alan infeksiyonu (CAİ) insidansı ve risk faktörlerinin araştırılmasıdır.

Yöntemler: Çalışmaya Haziran 2011-Mayıs 2012 tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi ve Göğüs Cerrahisi Ünitelerinde cerrahi operasyon geçirmiş olan hastalar alınmıştır. Sürveyans, hasta ve laboratuvar temelli, aktif, prospektif olarak yapılmıştır. CAİ tanısı, Centers for Disease Control and Prevention ve Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans ve Kontrol Birimi tarafından yayımlanan tanımlama kriterlerine göre konmuştur. CAİ hızı hesaplanırken CAİ sayısı/toplam operasyon sayısı×100 formülü, CAİ insidans dansitesi hesaplanırken CAİ sayısı/toplam hasta yatış günü×1000 formülü kullanılmıştır. Her operasyon için risk kategorileri belirlenmiş; bu kategoriler, National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) risk indeksi doğrultusunda hesaplanmıştır.

Bulgular: 238 hastada toplam 22 CAİ saptandı; insidans dansitesi 7.04/1000 yatış günü olarak hesaplandı. CAİ’lerin 6 (%27)’sı yüzeyel primer insizyonel, 11 (%50)’i derin primer insizyonel, 5 (%23)’i organ/boşluk infeksiyonu olarak bulundu. Tüm CAİ’ler incelendiğinde CAİ gelişim riski açısından American Society of Anesthesiologists (ASA) skorunun yüksek olması, anlamlı bulunmuştur. 65 yaş üstü hastalar için hastane yatış süresinin uzamasının CAİ gelişimini artırdığı tespit edilmiştir. NNIS sistemi risk indeksiyle CAİ gelişimi arasında ise pozitif yönde zayıf korelasyon bulunmuştur. Diabetes mellitus varlığı yüzeyel CAİ, malignite varlığı ise organ/boşluk infeksiyonları açısından anlamlı risk faktörleri olarak bulunmuştur. Çalışmaya alınan 238 hastanın 23 (%9.7)’ünde mortalite saptanmıştır. CAİ gelişimiyle mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.

Sonuçlar: İnfeksiyon kontrolünün bir parçası olarak CAİ sürveyansının yapılması öncelik taşımaktadır. Risk faktörlerinin de belirlenerek bunların sonucunda geliştirilen infeksiyon kontrol politikalarının etkinliğinin izlenmesi, CAİ’lerin yönetimi için gereklidir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 182-9.

Cite this article as: Telli-Dizman G, Aktaş F, Sökülmez-Yıldırım S, Uğraş-Dikmen A. [Investigation of incidence and risk factors of surgical site infections after cardiothoracic surgery]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 182-9. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2