Amaç: Karbapenemler, Acinetobacter baumannii infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan en önemli geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Fakat dünya genelinde karbapenemlere direnç gittikçe artmaktadır. Bu çalışmamızda, karbapenem direnci saptanan A. baumannii suşlarında gözlenen OXA tipi karbapenemaz genlerinin dağılımını, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle incelemeyi ve epidemiyolojik veri sunmayı amaçladık.

Yöntemler: Ocak 2016-Ocak 2018 arasında klinik örneklerden izole edilen karbapeneme dirençli 20 A. baumannii suşu çalışmaya dahil edildi. Bu suşlardan DNA izolasyonları gerçekleştirildi ve OXA-23, OXA-24, OXA-51 ve OXA-58 karbapenemazlarının genlerine spesifik primer ve TaqMan probları kullanılarak gerçek zamanlı PCR yöntemiyle OXA karbapenemaz genlerinin dağılımı incelendi.

Bulgular: Karbapeneme dirençli A. baumannii suşlarının 16 (%80)’sının duyarlı olduğu tigesiklin bu suşlara bağlı infeksiyonlar için en iyi seçenekti. Tüm suşlarda blaOXA-51 saptanırken, blaOXA-24 sadece 1 (%5) suşta saptandı. Yirmi suştan 10 (%50)’unda blaOXA-23 ve blaOXA-51 birlikteliği vardı.

Sonuçlar: Karbapeneme dirençli A. baumannii suşlarındaki OXA tipi karbapenemazların dağılımında blaOXA-23 ve blaOXA-51 birlikteliğinin daha sık olması dikkati çekmiştir. Gerçek zamanlı PCR gibi hızlı ve güvenilir sonuç verebilecek tekniklerle, böyle dirençli suşların rutin sürveyansları yapıldığında değerli epidemiyolojik veriler elde edilebilir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 123-6.

Cite this article as: Demirci M, Yiğin A, Demir C. [Distribution of OXA-type carbapenemase genes in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii strains: An investigation by real-time PCR method]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 123-6. Turkish.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2