Özet

Amaç: Bu çalışmada, hematolojik kanseri olan hastalarda kandidemi etkenlerinin ve risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Hematoloji Servisi’nde Ocak 2006-Aralık 2013 arasında yatan hastaların tüm pozitif kan kültürleri laboratuvar bilgi yönetim sistemi yardımıyla saptanarak fungal etken üreyenler değerlendirilmiştir. Fungemik hastalara ait demografik özellik, altta yatan hastalık, yapılan kök hücre nakli tipi, mutlak nötrofil sayısı, etken olan Candida türü ve eşzamanlı üreyen mantar ya da bakteri türü, koryoretinit-endoftalmit varlığı, deri döküntüsü gelişmesi, kullanılan antifungal tedaviler, kan dışındaki eşzamanlı kültürlerle birlikte, diyabet, diyaliz, total parenteral nütrisyon, cerrahi, santral venöz kateter varlığı ve kortikosteroid kullanımı gibi risk faktörleri kaydedilmiştir.

Bulgular: Sekiz yıllık dönemde 1379 pozitif kan kültürünün 67 (%4.9)’sinde fungal etken saptanmıştır. Etkenlerin 57 (%85.1)’si Candida spp., 3 (%4.5)’ü Aspergillus spp., 3 (%4.5)’ü Trichosporon spp., 2 (%3)’si Geotrichum spp. ve 2 (%3)’si de Saccharomyces spp. idi. Kan kültüründe üreyen 57 Candida türünün 49 (%86)’u C. albicans dışı Candida türleri olup en sık olarak C. tropicalis (%51) saptanmıştır. Beş (%8.7) hastada eşzamanlı bakteriyel ya da Candida dışı fungal etkene bağlı kan dolaşımı infeksiyonu görülmüştür. Eşzamanlı mikroorganizmalar C. tropicalis ile Enterococcus faecium (n=2), C. kefyr ile Stenotrophomonas maltophilia (n=1), C. kefyr ile Klebsiella sp. (n=1) ve C. kefyr ile C. glabrata (n=1)’dır. Kandidemi tedavisinde en sık kullanılan antifungaller sırasıyla, 33 (%57.9) olguyla kaspofungin, 15 (%26.3) olguyla amfoterisin B ve 8 (%14) olguyla flukonazoldür. C. albicans dışı Candida türleri ve kandideminin nötropeni (<500/mm3) ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Sonuçlar: Hematolojik kanserli ve nötropenik hastalarda ampirik antifungal seçerken, bu hastalarda C. albicans dışı Candida oranının yüksek olduğunun (%86), dikkate alınması gerekmektedir. 

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2