Amaç: Kan kültürlerinden izole edilen bakterilerin sıklığının ve antimikrobiyal duyarlılıklarının değerlendirilmesi, klinisyenlere ampirik tedavi açısından yol gösterir. Kan dolaşımı infeksiyonlarından izole edilen bakteriler arasında Staphylococcus aureus'un önemli bir yeri vardır. Bu bakterilerdeki antibiyotik direnci ciddi tedavi sorunları oluşturur. Bu çalışmada kan dolaşımı infeksiyonlarından izole edilen S. aureus suşlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılması ve hastane içindeki antibiyotik politikasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmamızda yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen S. aureus suşlarının antibiyotik direnç durumları retrospektif olarak incelenmiştir. Kan kültürleri Ağustos 2017-Ağustos 2018 arasında BacT/Alert® 3D (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Fransa), Ağustos 2018-Ağustos 2019 arasında Render BC128 (Shandong Huifa Electronics Technology Co., Jinan, Shandong, Çin) tam otomatize kan kültürü sistemlerinde yapılmıştır. Bakteri idantifikasyonu, konvansiyonel yöntemler ve BD Phoenix™ 100 (Becton Dickinson Co., Sparks, MD, ABD) otomatize idantifikasyon sistemi kullanılarak yapılmıştır. Bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıkları, “European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing” önerileri dikkate alınarak aynı otomatize sistemle gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: İki yıllık süre içerisinde 20 367 kan kültürü örneği incelenmiş, %22.1’inde üreme gözlenmiştir. İzole edilen 390 (%8.6) S. aureus suşunun 160 (%41.02)’ı metisiline dirençli S. aureus (MRSA), 230 (%8.98)’u metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) olarak belirlenmiştir. Vankomisin, teikoplanin, daptomisin, linezolid, kinupristin-dalfopristine karşı direnç saptanmamıştır. MSSA suşlarında kotrimoksazol (SXT)’e hiç direnç saptanmazken, bu suşlara karşı klindamisin, aminoglikozidler ve fusidik asidin oldukça etkin olduğu, diğer antibiyotiklerin ise %10-57 aralığında değişen direnç oranlarına sahip olduğu gözlenmiştir. MRSA suşlarına karşı SXT direnç oranı %3.1 iken, denenen diğer antibiyotiklerin direnç oranları ise %43-91 aralığında değişkenlik göstermiştir.

Sonuçlar: Kontrolsüz antibiyotik kullanımı direnç gelişimini artırmaktadır. MRSA suşlarında tüm antimikrobiyallere ve ayrıca tüm S. aureus suşlarında florokinolonlara yüksek direnç saptanması göstermiştir ki, hastane içindeki antibiyotik politikası gözden geçirilmeli, akılcı antibiyotik kullanım farkındalığı oluşturulmalı ve bazı antibiyotiklerin kısıtlı kullanımı sağlanmalıdır.

Klimik Dergisi. 2020; 33(2): 132-6.

Cite this article as: Kula-Atik T, Uzun B. [Evaluation of resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from blood cultures to methicillin and other antimicrobial agents]. Klimik Derg. 2020; 33(2): 132-6. Turkish.

Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2