Özet

Amaç: Bu çalışmada, 2012 yılında hastanemizin mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen kan kültürü örneklerinden soyutlanan Gram-negatif bakterilerin antibiyotiklere direnç durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: İzole edilen Gram-negatif bakterilerin antibiyotiklere direnç oranları, hasta dosya kayıtları taranarak geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, yoğun bakım ünitesi ve klinik servislerde yatan hastalardan alınan kan kültürlerinden izole edilen 106 Gram-negatif bakteri değerlendirilmiştir. Kan örnekleri, BacT/Alert® FA Plus aerop şişelerine ekilerek BacT/Alert® 3D (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Fransa) tam otomatik kan kültür cihazında izlenmiştir. İzole edilen mikroorganizmaların tanımlanmaları ve antibiyotik duyarlılık testleri, VITEK® 2 (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Fransa) otomatize sistemiyle yapılmıştır ve sonuçlar Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) standardlarına göre yorumlanmıştır.

Bulgular: İzole edilen 106 Gram-negatif bakteriden %37.7’si Escherichia coli, %22.6’sı Klebsiella pneumoniae, %12.3’ü Pseudomonas aeruginosa ve %13.2’si Acinetobacter baumannii olarak tanımlanmıştır. İzole edilen E. coli suşlarının %52.5’inde ve K. pneumoniae suşlarının %83.3’ünde genişlemiş spektrumlu β-laktamaz (GSBL) saptanmıştır. GSBL üreten ve üretmeyen suşlarda in vitro en etkili antibiyotiğin her iki tür için imipenem ve meropenem olduğu bulunmuştur. GSBL üreten E. coli suşlarında, denenen tüm antibiyotiklere karşı direnç oranlarının, GSBL üretmeyenlerdekinden anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Çalışmamızda aminoglikozidler ve özellikle amikasin, P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarına en etkili ajan olarak bulunmuştur. Bu çalışmada izole edilen Enterobacter türlerine en etkili antibiyotikler olarak imipenem ve amikasin saptanmıştır.

Sonuçlar: Sonuç olarak, tüm merkezler kendi etken ve direnç profilini saptayarak uygun antibiyotik politikalarını oluşturmalı ve başlanacak tedaviler için yol gösterici olan güncel bilgileri takip etmelidirler. 

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2