Amaç: Bu çalışmada İzmir ilinde düşük ve orta sosyoekonomik düzeyde olan bir bölgede farklı yaş gruplarında hepatit A seroprevalansının prospektif bir saha çalışmasıyla araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışma, Eylül 2015-Eylül 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Gönüllü kişilerin (çocuklar için velilerinin) gönüllü onam formlarının alınmasını takiben bireylerden 6 ml kan örneği alınarak enzim immünoessey yöntemiyle anti-HAV IgG varlığı araştırılmıştır. On altı yaş ve üzerindeki bireylere refah düzeylerini belirlemek amacıyla World Health Survey’de kullanılan refah düzeyi göstergelerini içeren bir anket uygulanmıştır. Elde edilen tüm veriler, analiz için IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0 (IBM Corp., Armonk, NY, ABD) bilgisayar programına kaydedilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 1336 birey katılmış olup katılımcıların 989 (%74)’unda anti-HAV IgG seropozitifliği saptanmıştır. Seropozitiflik oranı ≤4 yaş grubunda %87.5 iken bu oran 5-9 yaş grubunda %28, 10-14 yaş grubunda %20.8, 15-19 yaş grubunda %28.9’dur. ≥20 yaşındaki anti-HAV IgG seropozitifliği %54 iken, 55 yaş ve üzerindeki bireylerde %95.8’dir. 851 kişi sosyoekonomik düzeyle ilgili soruları eksiksiz yanıtlamıştır. Bu bireylerin sosyoekonomik durumları açısından %32.9’unun düşük, %51.8’inin orta ve %15.3’ünün yüksek düzeyde oldukları saptanmıştır. Anketi eksiksiz yanıtlayan bireylerin %81.8'inde hepatit A seropozitifliği saptanmıştır. Sosyoekonomik düzeyle hepatit A seropozitifliği arasında istatistiksel ilişki saptanmıştır (p=0.005).

Sonuçlar: Çalışmamızda ≤4 yaşındaki çocuklarda seropozitiflik oranı yüksek bulunmuştur. Ancak sosyoekonomik düzeyi orta ve düşük bir çalışma evrenimiz olduğu halde, ≥5 yaşındaki çocuklar, adolesanlar ve genç erişkin bireylerde seronegatiflik oranı belirgin şekilde yüksek saptanmış olup, bu durum epidemiyolojik değişikliğin yansıması olarak değerlendirilmiştir. Aşı uygulamalarında bu durumun göz önüne alınması gerektiği düşünülmüştür. Klimik Dergisi 2019; 32(3): 310-4.

Cite this article as: Çalık Ş, Tosun S, Arı A, et al. [Hepatitis A seroprevalence in different age groups in a region with low and moderate socioeconomic level in Izmir province: results of a fieldwork]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 310-4. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2