Amaç: Bruselloz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 500 000’den fazla kişiyi etkileyen bir zoonozdur. Ülkemizde bruselloz endemiktir ve morbiditesi oldukça yüksektir. Bruselloz olgularının saptanması, olguların tedavisi ve infeksiyonun kontrolü için toplum tabanlı çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmada, İzmir ili sınırları içinde yaşayan 18 yaş ve üzeri erişkinlerde bruselloz prevalansı ve ilişkili risklerin saptanması amaçlandı.

Yöntemler: Çalışma, Ocak 2011 ve Aralık 2012 yılları arasında İzmir ilinde yaşayan toplam 26 358 kişide yapıldı. Sosyodemografik özelliklerinin, bruselloza özgü epidemiyolojik özelliklerinin ve şikayetlerinin sorgulandığı anket formu, her bir katılımcıyla yüz yüze görüşülerek uygulandı. Anket uygulanmasından sonra her bireyden 5 ml venöz kan alındı. Elde edilen serum örneklerine “rose”-Bengal testi ve -gerektiğinde Coombs serumu eklenerek yinelenmek üzere- standard tüp aglütinasyon (STA) testi uygulandı. Verilerin değerlendirilmesinde χ2 ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. p<0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: 26 358 serum örneğinin 239 (%0.91)'unda “rose”-Bengal testi pozitif olarak saptandı. Bunların 35 (%14.6)'inde STA testinde 1/160 ve üzeri titrede pozitiflik bulundu. Coombs serumu eklenerek STA testi tekrarlanan 9 örneğin 4'ünde de 1/160 ve üzeri titrede pozitiflik belirlendi. Seropozitif kişilerin yaş ve cinsiyet dağılımında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.5). Bu kişilerin en çok tükettiği ürün (n=23, %58.9) pastörize edilmemiş sütten yapılan taze peynir olarak belirlendi. En fazla yakınmaları kas ve eklem ağrısı (n=15, %38.5) idi.

Sonuçlar: Ülkemiz bruselloz açısından endemik bir ülke olması nedeniyle, hastaneye başvuran hastalarda bruselloz ayrıcı tanıda göz önünde bulundurulması gereken bir hastalık olmaya devam etmektedir. Hastalığın kontrol altına alınabilmesi için tek sağlık çatısı altında yönetimin önemli olduğu kanısındayız. Ayrıca güncel ve çok merkezli prevalans çalışmalarına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 260-3.

Cite this article as: Tarakçı HA, Gökgöz A, Tekin S. [Brucellosis prevalence and related risk factors in İzmir province]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 260-3. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2