En Çok Okunanlar

Amaç: Bruselloz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 500 000’den fazla kişiyi etkileyen bir zoonozdur. Ülkemizde bruselloz endemiktir ve morbiditesi oldukça yüksektir. Bruselloz olgularının saptanması, olguların tedavisi ve infeksiyonun kontrolü için toplum tabanlı çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmada, İzmir ili sınırları içinde yaşayan 18 yaş ve üzeri erişkinlerde bruselloz prevalansı ve ilişkili risklerin saptanması amaçlandı.

Yöntemler: Çalışma, Ocak 2011 ve Aralık 2012 yılları arasında İzmir ilinde yaşayan toplam 26 358 kişide yapıldı. Sosyodemografik özelliklerinin, bruselloza özgü epidemiyolojik özelliklerinin ve şikayetlerinin sorgulandığı anket formu, her bir katılımcıyla yüz yüze görüşülerek uygulandı. Anket uygulanmasından sonra her bireyden 5 ml venöz kan alındı. Elde edilen serum örneklerine “rose”-Bengal testi ve -gerektiğinde Coombs serumu eklenerek yinelenmek üzere- standard tüp aglütinasyon (STA) testi uygulandı. Verilerin değerlendirilmesinde χ2 ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. p<0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: 26 358 serum örneğinin 239 (%0.91)'unda “rose”-Bengal testi pozitif olarak saptandı. Bunların 35 (%14.6)'inde STA testinde 1/160 ve üzeri titrede pozitiflik bulundu. Coombs serumu eklenerek STA testi tekrarlanan 9 örneğin 4'ünde de 1/160 ve üzeri titrede pozitiflik belirlendi. Seropozitif kişilerin yaş ve cinsiyet dağılımında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.5). Bu kişilerin en çok tükettiği ürün (n=23, %58.9) pastörize edilmemiş sütten yapılan taze peynir olarak belirlendi. En fazla yakınmaları kas ve eklem ağrısı (n=15, %38.5) idi.

Sonuçlar: Ülkemiz bruselloz açısından endemik bir ülke olması nedeniyle, hastaneye başvuran hastalarda bruselloz ayrıcı tanıda göz önünde bulundurulması gereken bir hastalık olmaya devam etmektedir. Hastalığın kontrol altına alınabilmesi için tek sağlık çatısı altında yönetimin önemli olduğu kanısındayız. Ayrıca güncel ve çok merkezli prevalans çalışmalarına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 260-3.

Cite this article as: Tarakçı HA, Gökgöz A, Tekin S. [Brucellosis prevalence and related risk factors in İzmir province]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 260-3. Turkish.