Özet

Amaç: İntravenöz (İV) madde bağımlılığı ergen ve genç erişkinlerde giderek yaygınlaşan bir hepatit C virusu (HCV) bulaşma yoludur. Bu yazıda bir gastroenteroloji kliniğine yönlendirilen İV madde bağımlısı ergen ve genç erişkin hastaların bazı demografik verilerini, tedaviye uyum ve cevaplarını ve HCV genotip analizlerini sunmayı amaçladık.

Yöntemler: Araştırmamızda HCV infeksiyonu nedeniyle yönlendirilmiş olan İV madde bağımlısı ergen ve genç erişkin (17-30 yaş) 36 hasta yer aldı. Yirmi bir hasta cezaevindeydi ve HCV infeksiyonu cezaevinde yapılan taramalar sırasında saptanmıştı. Hastaların sosyodemografik verileri ve hemogram, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, HCV genotipi ve HCV RNA düzeyi gibi laboratuvar bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tedaviye uyum ve yanıtları hakkında bilgi hasta dosyalarından elde edildi. Cezaevinde bulunan hastaların tedavi sürecinde cezaevi hekimleriyle temasa geçilip tedaviye ulaşıp ulaşamadıkları 2 haftada bir yapılan kontrollerle sorgulandı. Hastalar 17-24 yaş ve 25-30 yaş olmak üzere iki gruba ayrıldı ve yaş grupları HCV genotipi ve HCV RNA düzeyleri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların 35 (%97)’i erkekti. Ortalama yaş 24.5±3.6 idi. Hastaların 22 (%61.1)’sinde HCV genotip 1a, 12 (%33.3)’sinde HCV genotip 3 ve 2 (%5.6)’sinde HCV genotip 2 infeksiyonu vardı. 17-24 ve 25-30 yaş grupları arasında HCV genotipi ve HCV RNA düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. HCV genotip 1a ve genotip 3 ile infekte hastaların tedavi öncesi HCV RNA düzeyleri de benzerdi. Bir hastaya oral antiviral, diğer hastalara pegile interferon + ribavirin verilmişti. Tedavi sonunda HCV RNA hastaların 17 (%47)’sinde negatifleşmişti. On iki (%33) hastada tedaviye yanıt alınamamıştı. Yedi (%20) hastada tedaviye uyum sorunu ve/veya tedaviyi reddetme sorunu gelişmişti. Oral antiviral tedavi verilen hastada tedavi uyumunda problem gözlenmemişti ve tedaviden sonra HCV RNA negatifleşmişti.

Sonuçlar: İV madde bağımlılığı olan gençlerde HCV infeksiyonu tarama, takip ve tedavilerinin düzenli yapılması önemlidir. Özellikle cezaevinde bulunan gençler bu konuda daha dikkatli değerlendirilmelidir. Araştırmamızda İV madde bağımlılığı olan ve HCV infeksiyonu saptanan gençlerde en sık HCV genotip 1a olduğu tespit edilmiştir. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 190-4.

Cite this article as: Yetim A, Şahin M. [Hepatitis C virus (HCV) infection in youth with illicit drug use: sociodemographic evaluation and HCV genotype analysis]. Klimik Derg. 2018; 31(3): 190-4. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2