Amaç: Bu çalışmada, immünosüpresif tedavi veren tüm hekimlerin hepatit B virusu (HBV) reaktivasyonuyla ilgili farkındalığının ve bilgi düzeyinin değerlendirilmesi; bu değerlendirme aracılığıyla da konunun önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma Ocak-Mart 2017 tarihleri arasında, Türkiye'de 37 sağlık kuruluşunda infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimler tarafından yürütüldü. Çalışmaya her merkezde Tıbbi Onkoloji, Hematoloji, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Romatoloji birimlerinde görev yapan ve yazılı onamı alınan tüm uzman hekimler dahil edildi.

Bulgular: Araştırmaya toplam 430 hekim katıldı. Hekimlerin yaş ortalaması 39.87±7.42 olup %47.9’unu erkekler oluşturuyordu. Hekimlerin çalışma yılı ortalaması 9.26±7.56 yıldı. Ankete katılan hekimlerin %39.3’ü çalıştıkları süre boyunca immünosüpresif tedavi alırken HBV reaktivasyonu gelişen hastayla karşılaşmışlardı. HBV reaktivasyonu sonucu ölüm gelişen hastayla karşılaşma oranı %6.5 idi. Ankete katılan hekimlerin %97’si HBV reaktivasyonu riskini önemli görmekteydi. Hekimlerin %70.2’si uzmanlık alanıyla ilgili katıldıkları kongrelerde HBV reaktivasyonuyla ilgili rehberlerin ve bu hastalarda antiviral tedavinin tartışıldığını belirtti. HBV reaktivasyonu gelişen hastaları olan hekimlerin hepatit taraması yapma oranı, HBV reaktivasyonu gelişen hastası olmayan hekimlerden istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde yüksekti (p<0.05). HBV reaktivasyonuyla ilgili uzmanlık alanına ait rehberleri kullanan hekimlerin bu rehberleri kullanmayan hekimlere göre HBV infeksiyonu yönünden daha fazla tarama yaptığı görüldü (p=0.002).

Sonuçlar: Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre, immünosüpresif tedavi veren hekimlerin HBV infeksiyonu yönünden tarama yapma oranları ve farkındalıkları benzer çalışmalara göre daha yüksektir. Bununla birlikte HBV infeksiyonu yönünden taramada kullandıkları serolojik göstergeler arasında HBV DNA ve anti-HBc’nin araştırılmasına daha fazla yer vermeleri için farkındalıklarının artırılması gerekmektedir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 146-53.

Cite this article as: Korkmaz P, Demirtürk N, Aydın G, et al. [Awareness of hepatitis B virus reactivation among physicians administering immunosuppressive treatment and related clinical practices]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 146-53. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2