Amaç: Bu çalışmada, hastanemizdeki ayaktan ve yatan hastaların anlamlı bakteriüri saptanan idrar kültürlerinde üreyen patojen mikroorganizmaların dağılımının, Enterobacteriaceae üyeleri arasında genişlemiş spektrumlu β-laktamaz (GSBL) oluşturma sıklığının ve antibiyotiklere duyarlılığın araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına çeşitli birimlerden gönderilen idrarlardan pyüri saptanan ve kültürlerinde anlamlı bakteriüri olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Üreyen bakterilerin tanımlanması, duyarlılık testleri ve GSBL yapımının araştırılması VITEK® 2 otomatize sistemiyle yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda toplam 4352 idrar örneğinde anlamlı bakteriüri saptandı. En sık izole edilen mikroorganizmalar Escherichia coli, Klebsiella spp. ve Enterococcus spp. idi. Enterobacteriaceae suşlarının %17.9’unda GSBL pozitifliği saptandı. GSBL pozitifliği erkeklerde, yatan hastalarda ve 65 yaş üzerinde daha sıktı (p<0.001). GSBL varlığında fosfomisin ve nitrofurantoin hariç diğer antibiyotiklerin duyarlılığı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük saptandı. Ayaktan ve yatan hastalarda E. coli ve Klebsiella spp. için duyarlılık durumları incelendiğinde yatan hastalarda çoğu antibiyotiğin duyarlılığı daha düşük düzeydeydi. Hem E. coli hem de Klebsiella spp. için ayaktan hastalarda kullanılabilecek seçenekler arasında suşların duyarlılığının en yüksek olduğu antibiyotikler nitrofurantoin ve fosfomisin, en düşük olduğu antibiyotikler ise amoksisilin-klavulanat, trimetoprim-sülfametoksazol ve siprofloksasindi. En etkili parenteral ajanlar, piperasilin-tazobaktam, karbapenemler ve aminoglikozidlerdi.

Sonuçlar: Ayaktan ve yatan hastalarda idrar yolu infeksiyonlarına yol açan mikroorganizmaların dağılımının ve antibiyotik direnç paternlerinin farklılığı nedeniyle, mikrobiyolojik verilerin belirli aralıklarla bölgesel olarak takip edilmesi, özellikle ampirik tedavi planı açısından klinisyenlere yol gösterecektir. 

Klimik Dergisi 2019; 32(3): 233-9.

Cite this article as: Karamanlıoğlu D, Aysert-Yıldız P, Kaya M, Sarı N. [Extended-spectrum β-lactamase production rates and antibiotic susceptibilities among Enterobacteriaceae isolated from urine]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 233-9. Turkish.

Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2