En Çok Okunanlar

Amaç: Çalışmamızda Ocak 2014-Aralık 2019 tarihleri arasında HIV ile infekte bireylerde sifilis koinfeksiyonu varlığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca sifilisin serolojik tanısı için aynı merkezde art arda kullanılan konvansiyonel ve ters algoritmalardan elde edilen veriler irdelenmiştir.

Yöntemler: Sifilis taramasında treponemal test olarak Syphilis ELISA IgG (Vircell S.L., Granada, İspanya), Elecsys® Syphilis (Roche Diagnostics, Mannheim, Almanya) ve TPHA (Spinreact, Girona, İspanya); non-treponemal test olarak ise VDRL (Spinreact, Girona, İspanya) testi kullanılmıştır.

Bulgular: Ocak 2014-Aralık 2019 tarihleri arasında HIV ile infekte 195 hastadan 21’inde serolojik sifilis testi pozitif olarak bulunmuştur. 21 hastanın 18’i sifilis tanısını HIV infeksiyonuyla aynı anda almış olup, HIV ile infekte diğer üç hasta ise izlem dönemleri sırasında sifilis tanısı almıştır. Sifilis koinfeksiyonu saptanan HIV ile infekte 21 olgunun beşi konvansiyonel tanı algoritması (Ocak 2014-Haziran 2016), 16 olgu ise ters tanı algoritması (Temmuz 2016-Aralık 2019) kullanılarak tanı almıştır.

Sonuçlar: Cinsel temas, HIV infeksiyonu ve sifilis için ortak bir bulaşma yolu olup, koinfeksiyon sıklığı yüksektir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi açısından, güncel tanı algoritmalarına uyulmasının yanı sıra HIV ile infekte bireylerin sifilis yönünden, Treponema pallidum ile infekte bireylerin de HIV infeksiyonu yönünden taranması önemlidir.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 292-6.

Cite this article as: Dinç HÖ, Alkan S, Özbey D, et al. [Evaluation of syphilis coinfection in HIV-infected individuals]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 292-6. Turkish.