Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı HIV/AIDS hastalarında standard doz hepatit B aşısına karşı antikor yanıtının retrospektif olarak incelenmesi, antikor yanıtı olan ve olmayanların demografik, klinik ve laboratuvar parametreler açısından karşılaştırılmasıdır.

Yöntemler: Bu çalışmada, Ocak 2002 ve Nisan 2010 tarihleri arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği’nden HIV/AIDS tanısıyla izlenen tüm hastaların hepatit B virusu infeksiyonu yönünden serolojik verileri retrospektif olarak tarandı. HBsAg-pozitif ya da anti-HBs-pozitif olanlar dışında kalan ve 0, 1 ve 6. ayda olmak üzere toplam 3 doz standard doz hepatit B aşıları yapılan HBsAg-negatif ve anti-HBs-negatif olguların, aşı sonrası minimum 1 ay ya da daha uzun süre sonra bakılmış anti-HBs düzeyleri incelendi.

Bulgular: Serolojik verileri olan 112 hastadan seronegatif bulunarak hepatit B aşısı uygulanmış 56 hastanın 15 (%26.8)’inde anti-HBs düzeyleri 10 mİÜ/ml'nin üzerindeydi. Antikor oluşan ve oluşmayan iki grup arasında yaş, cinsiyet, ek hastalık, alkol, madde, sigara kullanımı, antiretroviral tedavi alıp almama yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). İki grup  arasında CD4 değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken; antikor oluşmayan olguların HIV RNA düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.05).

Sonuçlar: HIV ile infekte olgularda aşıya yanıt oranı düşüktür ve bu yanıtı etkileyen en önemli faktör HIV viral yüküdür. HIV ile infekte olgularda hepatit B aşısı yapıldıktan sonra antikor durumunun değerlendirilmesi ve aşı sonrası antikor yanıtı vermeyen hastalara rapel ya da daha yüksek dozda aşı yapılmasının düşünülmesi gerekmektedir. 

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2