Özet

Amaç: HIV/AIDS olgularının epidemiyolojik özellikleri, klinik, laboratuvar bulguları ve seyirlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Kliniğimizce 1999-2009 yılları arasında takip edilen 36 HIV/AIDS olgusu retrospektif olarak irdelenmiştir. 

Bulgular: Olgularımızın ortalama yaşı 45.97±14.21 (7-74 yıl) idi. Ortalama takip süresi 32.72±31.92 (4-132) ay olup  bu süre içinde sadece 3 olgu (%8.3) kaybedilmiştir. Olgularımızın çoğunda (%38.8) tanı rutin kan tetkikleri sırasında konulmuştur. Cinsel yolla bulaşma, en sık görülen bulaşma yolu olup (%83.3), infekte anneden bebeğe geçiş %2.7 olguda görülen diğer bir bulaşma yoludur. Olguların %13.8’inde ise herhangi bir bulaşma yolu tanımlanamamıştır. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterlerine göre AIDS göstergesi hastalıklar olgularımızın 16 (%44.4)’sında mevcuttu. 16 olgu evre A, 4 olgu evre B, 16 olgu evre C’de idi. Olgularımızın 8 (%22.2)’ine takip sürecinde herhangi bir antiretroviral tedavi (ART) verilmemiştir. Olguların %36’sında kullanılan zidovudin + lamivudin + lopinavir/ritonavir, %22.2’sinde kullanılan emtrisitabin + tenofovir + efavirenz en sık kullanılan ART rejimleri olmuştur. En sık görülen fırsatçı infeksiyon tüberküloz olup, olguların 11 (%30.5)’inde saptanmıştır. İki olguda görülen lenfoma, AIDS ile ilişkili tek malignitedir.

Sonuçlar: HIV/AIDS’in olgularımızda ana bulaşma yolu cinsel temas olup, hastalık çoğu kez tesadüfen kan verme sırasında saptanmakta ve maalesef olgular tanı anında ileri evrede karşımıza gelebilmektedir. Bu nedenle halkımızın HIV/AIDS’in bulaşma yolları ve infeksiyondan korunma konularında bilinçlendirilmesi önemlidir. Çalışmamızda da görüldüğü gibi, tüberküloz bu hastalarda en sık görülen fırsatçı infeksiyonlardan biri olup, ART’nin yanı sıra bu infeksiyonların profilaksisi/tedavisi hastalık sürecini önemli ölçüde etkilemektedir.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2