Amaç: Hepatit A virusu (HAV) infeksiyonu genellikle kontamine yiyecek veya su alımıyla fekal oral yoldan bulaşır. Ancak erkeklerle seks yapan erkek (men who have sex with men; MSM) popülasyonu arasında oral-anal seksle de geçiş ve salgınlar söz konusudur. Çalışmamızda takibimiz altında olan “human immunodeficiency virus” (HIV) ile infekte bireyler arasında HAV seroprevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin irdelenmesi amaçlamıştır.

Yöntemler: İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniği’nde Ocak 2015-Temmuz 2019 tarihleri arasında takip edilen 927 HIV ile infekte birey çalışma kapsamına alınmıştır. Hastaların demografik bulguları ve laboratuvar sonuçları dosyalarından retrospektif olarak taranmıştır.

Bulgular: Tüm hastaların 463 (%49.9)’ü MSM, 403 (%43.5)’ü heteroseksüel teması olan hastalar olup, 61 (%6.6)’inin ise cinsel yönelimi bilinmiyordu. Hastaların yaş ortalaması 35.75±11.22 idi ve %90.2’si erkekti. HAV seroloji verilerine eksiksiz ulaşılabilmiş 788 hasta istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Anti-HAV IgG pozitifliği 590 (%74.8) hastada mevcuttu. Anti-HAV IgG-pozitif saptanan 590 hastanın %45’i MSM iken, seronegatif 198 hastanın %69.6’sı MSM idi. Genç, eğitim düzeyi yüksek ve MSM hastalarda seronegatiflik anlamlı oranda yüksek saptandı (p<0.001).

Sonuçlar: HAV infeksiyonunun esas bulaşma yolunun fekal-oral yol olması nedeniyle, virusun yiyecek, su ve çevreyi kontamine etmesinin önlenmesi en önemli kontrol yöntemidir. Ancak MSM olmanın HIV infeksiyonu riskini artırdığı ve MSM’ler arasında salgınlar olduğu da bilinmektedir. HIV ile infekte bireyler arasında özellikle seronegatif grupları belirleme, mortalite ve morbiditeyi azaltmak için önemlidir. Elde ettiğimiz sonuçlar ülkemizde genç yetişkin, özellikle MSM grubunun HAV infeksiyonu için daha riskli olduğunu ve rutin olarak aşılanmaların gerekliliğini desteklemektedir.

Klimik Dergisi 2020; 33(2): 128-31.

Cite this article as: Şenoğlu S, Yeşilbağ Z. [Hepatitis A seroprevalance and related risk factors in HIV/AIDS patients]. Klimik Derg. 2020; 33(2): 128-31. Turkish.

Cilt 37, Sayı 2 Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2