Özet

Amaç: Kliniğimize başvuran HIV/AIDS olgularının retrospektif olarak gözden geçirilmesidir.

Yöntemler: Bu çalışmada 1996-2012 yılları arasında kliniğimizde izlenen 78 HIV/AIDS olgusunun epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak gözden geçirilmiştir.

Bulgular: Olgularımızın 63 (%80.8)’ü erkek 15 (%19.2)’i kadın olup ortalama yaş 40.4±11.6 (20-68) (ortalama±standard sapma, minimum-maksimum) olarak bulundu. Hastaların 57 (%73)’sinde bulaşma yolu cinsel ilişkiydi. Bir olguda renal transplantasyon sonrası, 5 (2’sinde eşzamanlı cinsel ilişki öyküsü vardı) olguda intravenöz ilaç kullanımıyla bulaşma vardı. Olgularımızın 11’i cezaevi tutuklusu olup 5’inde uyuşturucu öyküsü vardı. Başlangıç CD4+ T lenfositi sayısı 36 (%46.2) olguda 350/µl’nin altında saptandı. Fırsatçı infeksiyonlar 23 (%29.4) olguda saptanmış olup, 11’ine oral kandidiyaz, 5’ine gastroenterit ve 5’ine herpes zoster tanısı konulmuştu. Takip edilen iki olguda lenfoma vardı. Antiretroviral tedavi (ART) 49 (%62.8) olguya başlanmıştı. Başlangıç tedavisi olarak en fazla zidovudin + lamivudin + lopinavir/ritonavir kombinasyonu 15 (%30.6) olguda kullanılmıştı. ART’ye uyumsuzluk 13 (%16.6) olguda saptandı ve uyumsuzluk nedeninin 12 (%15.4) olguda yan etkiler nedeniyle olduğu belirlendi.

Sonuçlar: HIV/AIDS, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yıllar içerisinde hasta sayımızın giderek arttığı gözlenmiştir. Hastanın tedaviye uyumu ve tedavi başarısı açısından yan etkiler yakından izlenmelidir.

Cilt 37, Sayı 1 Cilt 36, Sayı 4 Cilt 36, Özel Sayı 1 Cilt 36, Sayı 3 Cilt 36, Sayı 2 Cilt 36, Sayı 1 Cilt 35, Sayı 4 Cilt 35, Sayı 3 Cilt 35, Sayı 2 Cilt 35, Sayı 1 Cilt 34, Sayı 3 Cilt 34, Sayı 2 Cilt 34, Sayı 1 Cilt 33, Sayı 3 Cilt 33, Sayı 2 Cilt 33, Sayı 1 Cilt 32, Sayı 3 Cilt 32, Özel Sayı 2 Cilt 32, Özel Sayı 1 Cilt 32, Sayı 2 Cilt 32, Sayı 1 Cilt 31, Sayı 3 Cilt 31, Sayı 2 Cilt 31, Özel Sayı 1 Cilt 31, Sayı 1 Cilt 30, Sayı 3 Cilt 30, Sayı 2 Cilt 30, Özel Sayı 1 Cilt 30, Sayı 1 Cilt 29, Sayı 3 Cilt 29, Sayı 2 Cilt 29, Sayı 1 Cilt 28, Özel Sayı 1 Cilt 28, Sayı 3 Cilt 28, Sayı 2 Cilt 28, Sayı 1 Cilt 27, Özel Sayı 1 Cilt 27, Sayı 3 Cilt 27, Sayı 2 Cilt 27, Sayı 1 Cilt 26, Sayı 3 Cilt 26, Özel Sayı 1 Cilt 26, Sayı 2 Cilt 26, Sayı 1 Cilt 25, Sayı 3 Cilt 25, Sayı 2 Cilt 25, Sayı 1 Cilt 24, Sayı 3 Cilt 24, Sayı 2 Cilt 24, Sayı 1 Cilt 23, Sayı 3 Cilt 23, Sayı 2 Cilt 23, Sayı 1 Cilt 22, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 2 Cilt 21, Sayı 3 Cilt 22, Sayı 1 Cilt 21, Özel Sayı 2 Cilt 21, Sayı 2 Cilt 21, Özel Sayı 1 Cilt 21, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 2 Cilt 20, Sayı 3 Cilt 20, Sayı 2 Cilt 20, Sayı 1 Cilt 20, Özel Sayı 1 Cilt 19, Sayı 3 Cilt 19, Sayı 2 Cilt 19, Sayı 1 Cilt 18, Özel Sayı 1 Cilt 18, Sayı 3 Cilt 18, Sayı 2 Cilt 18, Sayı 1 Cilt 17, Sayı 3 Cilt 17, Sayı 2 Cilt 17, Sayı 1 Cilt 16, Sayı 3 Cilt 16, Sayı 2 Cilt 16, Sayı 1 Cilt 1, Özel Sayı 1 Cilt 15, Sayı 2 Cilt 15, Sayı 3 Cilt 15, Sayı 1 Cilt 14, Sayı 3 Cilt 14, Sayı 2 Cilt 14, Sayı 1 Cilt 13, Sayı 3 Cilt 13, Sayı 2 Cilt 13, Özel Sayı 1 Cilt 13, Sayı 1 Cilt 12, Sayı 3 Cilt 12, Sayı 2 Cilt 12, Sayı 1 Cilt 11, Sayı 3 Cilt 11, Sayı 2 Cilt 11, Özel Sayı 1 Cilt 11, Sayı 1 Cilt 10, Sayı 3 Cilt 10, Sayı 2 Cilt 10, Sayı 1 Cilt 9, Sayı 3 Cilt 9, Sayı 2 Cilt 9, Sayı 1 Cilt 8, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 2 Cilt 6, Sayı 3 Cilt 7, Sayı 1 Cilt 7, Sayı 2 Cilt 7, Sayı 3 Cilt 8, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 1 Cilt 5, Sayı 2 Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 1, Sayı 1 Cilt 1, Sayı 2