En Çok Okunanlar

Amaç: Hepatit C virusu (HCV) infeksiyonu kişisel, toplumsal ve ekonomik etkisi olan küresel bir sorundur. HCV ile infekte hastaların %85’e varan kısmında virus klirensi sağlanamamakta ve gelişen kronik infeksiyon sonucu hastalarda siroz, hepatoselüler karsinom ve ölüm gelişebilmektedir. Yan etkilerin fazla, tedavi yanıtlarının düşük ve relapsların olması nedeniyle, kronik hepatit C tedavilerinin kullanımında zorluklar vardı. Doğrudan etkili antiviral (DEA) ilaçlar HCV replikasyonunu durdurmaktadır ve etkinliği %90’ın üzerindedir. Bu çalışmada bu tedavilerin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya, hepatit C nedeniyle bir DEA tedavi rejimi, yani sofosbuvir/ledipasvir (SOF/LDV) ± ribavirin (RBV) veya paritaprevir/ritonavir/ombitasvir/dasabuvir (PrOD) ± RBV başlanacak 50 hasta dahil edilmiştir. Tedavi öncesindeki ve tedavinin 12. ve 24. haftasındaki (24 hafta tedavi alanlar için 36. haftasındaki) laboratuvar değerleri ve HCV RNA sonuçları değerlendirilmiş; aspartat aminotransferaz (AST) trombosit oranı indeksi (APRI), “Fibrosis-4” (FIB4), “model for end-stage liver disease” (MELD) skorları hesaplanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan 50 hastanın 47’sinde 12. haftada kalıcı viral yanıt (KVY-12) değerlendirilebilmiş ve değerlendirilen bütün hastalarda HCV RNA negatif olarak saptanmıştır. Hastaların hiçbirinde tedavi kesilmesini gerektirecek yan etki izlenmemiş, en sık görülen yan etki kilo alımı olmuştur. Başlangıçtaki değerlere göre AST ve alanin aminotransferaz (ALT) düzeylerinde anlamlı düşüş izlenmiştir. Hastaların hesaplanan FIB-4 ve APRI skorları tedavi sonunda ve KVY-12 döneminde anlamlı olarak gerilemiştir.

Sonuçlar: HCV infeksiyonunun tedavisinde kullanılan DEA ilaçlar önemli bir yan etki olmadan yüksek oranda KVY sağlamaktadır.

Klimik Dergisi 2020; 33(3): 297-306.

Cite this article as: Öztürk-Çerik H, Esen Ş, Altıntaş-Öner B, Çelik M, Özdemir T, Tanyel E. [Evaluation of the effectiveness of direct-acting antiviral agents in patients with hepatitis C]. Klimik Derg. 2020; 33(3): 297-306. Turkish.